Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Ajuntament / Informació Administrativa / Oferta pública d'ocupació / Convocatòria per a la provisió en propietat d'un arquitecte tècnic, mitjançant el procediment de concurs oposició (grup A2)

Convocatòria per a la provisió en propietat d'un arquitecte tècnic, mitjançant el procediment de concurs oposició (grup A2)

Tipus:
Oferta Publica
Regidoria:
Alcaldia i Serveis Generals
Matèria:
Altres
Resum

Finalitzades totes les proves del procés selectiu, el Tribunal fa pública la llista d’aprovats i eleva a l’alcaldessa presidenta de la corporació la proposta de nomenament com a funcionari en pràctiques de l’aspirant que ha obtingut la puntuació més gran.

L’aspirant proposat per ser nomenat ha de presentar en el Registre general de l’Ajuntament de Roses, en el termini de deu dies naturals a comptar a partir del dia que es faci públic l’anunci de la present llista d’aprovats en tauler electrònic municipal, els documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits exigits a la base segona de la convocatòria que encara no hagi acreditat.

La llista d’aprovats i proposta de nomenament podrà ésser recorreguda en alçada davant l’alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de Roses en el termini d’un mes des de la seva publicació en el tauler electrònic municipal, d’acord amb el que estableixen els articles 80.4 del Reglament del  personal al servei de les entitats locals i 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Roses, 14 de novembre de 2016

Departament de Recursos Humans

Accions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet