Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Ajuntament / Informació Administrativa / Oferta pública d'ocupació / Convocatòria per a la provisió en règim de funcionari interí d'un arquitecte tècnic, mitjançant el procediment de concurs oposició (grup A2)

Convocatòria per a la provisió en règim de funcionari interí d'un arquitecte tècnic, mitjançant el procediment de concurs oposició (grup A2)

Tipus:
Oferta Publica
Regidoria:
Alcaldia i Serveis Generals
Matèria:
Altres
Lloc i data de publicació:
BOP núm. 118 del 21/06/2016
Resum

Un cop obtinguda la qualificació dels aspirants, el Tribunal fa pública la llista d’aprovats i eleva a l’alcaldessa presidenta de la corporació la proposta de nomenament com a funcionari en pràctiques de l’únic aspirant que ha superat els tres primers exercicis de la fase d’oposició.

L’aspirant proposat per ser nomenat ha de presentar en el Registre general de l’Ajuntament de Roses, en el termini de deu dies naturals a comptar a partir del dia que es faci públic l’anunci de la present llista d’aprovats en tauler electrònic municipal, els documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits exigits a la base segona de la convocatòria que encara no hagi acreditat.

La llista d’aprovats i proposta de nomenament podrà ésser recorreguda en alçada davant l’alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de Roses en el termini d’un mes des de la seva publicació en el tauler electrònic municipal, d’acord amb el que estableixen els articles 80.4 del Reglament de personal de les entitats locals i 114 dela Llei30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

Trobareu els resultats i la llista d'aprovats amb la proposta de nomenament a l'apartat documents.

Roses, 10 d'octubre de 2016

Accions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet