Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Ajuntament / Informació Administrativa / Oferta pública d'ocupació / Convocatòria per a la provisió en règim de funcionaris interins de dos tècnics d'administració general especialitzats en dret, mitjançant el procediment d'oposició (grup A1)

Convocatòria per a la provisió en règim de funcionaris interins de dos tècnics d'administració general especialitzats en dret, mitjançant el procediment d'oposició (grup A1)

Tipus:
Oferta Publica
Regidoria:
Alcaldia i Serveis Generals
Matèria:
Altres
Lloc i data de publicació:
BOP núm. 118 del 21/06/2016
Resum

Comprovat el codi de cada aspirant en acte públic que ha tingut lloc el dia 7 d’octubre de 2016 a les 9 del matí a la Sala de plens municipal, el Tribunal fa pública la qualificació dels aspirants que han realitzat la fase d’oposició del procés selectiu, tenint en compte que la prova realitzada es puntua fins a un màxim de 10 punts (2 punts per cada exercici) i que els opositors que no han assolit un mínim de 5 punts en la prova queden eliminats.

Així mateix, vist el resultat de la fase d’oposició, el Tribunal fa pública la relació d’aspirants que han superat aquesta fase per ordre de la puntuació obtinguda i proposa el nomenament en pràctiques dels dos aspirants que han obtingut la puntuació més gran i la inclusió en una borsa de treball dels aspirants que no han estat proposats i que han superat satisfactòriament la fase d'oposició.

Els aspirants proposats per ser nomenats han de presentar en el Registre general de l’Ajuntament, en el termini de deu dies naturals a comptar a partir del dia que es faci pública la llista d’aprovats en el tauler electrònic municipal, els documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits exigits a la base segona de la convocatòria que encara no hagin acreditat.

Trobareu el resultat de la fase d'oposició i la llista d'aprovats amb la proposta de nomenament a l'apartat documents.

Roses, 7 d'octubre de 2016

Departament de Recursos Humans 

 

 

 

Accions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet