Exp.: 2019/005406 Procés selectiu per a la contractació laboral indefinida de tres conserges d'escola i per a la creació d'una borsa de treball, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició lliure (grup AP).

Tipus:
Oferta Publica
Regidoria:
Alcaldia i Serveis Generals
Matèria:
Altres
Lloc i data de publicació:
Junta de Govern Local de l'1 d'agost de 2019

Resum

 

L’Ajuntament de Roses, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 1 d’agost de 2019, va aprovar la convocatòria i les bases del procés selectiu per a la contractació laboral indefinida de tres conserges d’escola i per a la creació d’una borsa de treball per cobrir les suplències temporals que es produeixin en aquesta categoria, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure (grup AP).

Finalitzada la fase d’oposició, es fa pública la llista dels aspirants que l’han superat per l’ordre de la puntuació obtinguda.

Els aspirants han de presentar, en el Registre General de l’Ajuntament de Roses, d’alguna de les formes que s’especifiquen a l’apartat 6.2 de les bases, la documentació acreditativa dels mèrits que es vulguin al·legar per ser valorats, en el termini de 5 dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació, per part de l’Alcaldia, de l’anunci de la llista ordenada d’aspirants que han superat la fase d’oposició en el tauler d’edictes electrònics municipal.

Roses, 11 de novembre de 2019 

Departament de Recursos Humans

Observacions

Termini de presentació de mèrits: del 12/11/19 al 18/11/19, ambdós inclosos.

Accions del document