Exp.: 2019/005406 Procés selectiu per a la contractació laboral indefinida de tres conserges d'escola i per a la creació d'una borsa de treball, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició lliure (grup AP).

Tipus:
Oferta Publica
Regidoria:
Alcaldia i Serveis Generals
Matèria:
Altres
Lloc i data de publicació:
Junta de Govern Local de l'1 d'agost de 2019

Resum

 

L’Ajuntament de Roses, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 1 d’agost de 2019, va aprovar la convocatòria i les bases del procés selectiu per a la contractació laboral indefinida de tres conserges d’escola i per a la creació d’una borsa de treball per cobrir les suplències temporals que es produeixin en aquesta categoria, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure (grup AP).

Les esmentades bases estan publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 157 de data 16 d’agost de 2019.

Amb data 23 d'agost de 2019 va sortir publicat l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat núm. 202.

Amb data 29 d'agost de 2019 ha sortit publicat l'anunci de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7979.

El termini de presentació de sol·licituds per formar part del procés selectiu és de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de l’última de les publicacions de l’anunci de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) o en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE); és a dir, del 30 d'agost al 18 de setembre de 2019, ambdós inclosos.

Roses, 29 d'agost de 2019 

Departament de Recursos Humans

Observacions

Termini de presentació de sol·licituds per formar part del procés selectiu: del 30.08.19 al 18.09.19, ambdós inclosos.

Accions del document