Exp.: 2019/010930 Procés selectiu per a la contractació laboral indefinida d'un oficial de primera d'instal·lacions esportives vacant a la plantilla del personal laboral i per a la creació d'una borsa de treball, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició lliure (grup C2).

Tipus:
Oferta Publica
Regidoria:
Alcaldia i Serveis Generals
Matèria:
Altres
Lloc i data de publicació:
Junta de Govern Local del 10 d'octubre de 2019

Resum

 

L’Ajuntament de Roses, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 10 d’octubre de 2019, va aprovar la convocatòria i les bases que regeixen el procés selectiu per a la contractació laboral indefinida d’un oficial de primera d'instal·lacions esportives, per ocupar una plaça vacant de la plantilla del personal laboral de l’Ajuntament de Roses, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició lliure, grup C2.

L'anunci de la convocatòria de l'esmentat procés selectiu ha sortit publicat en el BOE núm. 266 de data 5 de novembre de 2019 i en el DOGC núm. 7.997 de data 7 de novembre de 2019.

El termini de presentació de sol·licituds per formar part del procés selectiu és de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de l’última de les publicacions de l’anunci de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) o en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE); és a dir, a partir del 8 de novembre de 2019.

Roses, 7 de novembre de 2019

Departament de Recursos Humans

Observacions

Termini de presentació de sol·licituds per formar part del procés selectiu: del 08.11.19 al 27.11.19, ambdós inclosos.

Accions del document