Exp. 2019/011064 Procés selectiu per a la contractació laboral indefinida d'un oficial de primera de la brigada d'obres i serveis, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició lliure (grup C2).

Tipus:
Oferta Publica
Regidoria:
Alcaldia i Serveis Generals
Matèria:
Altres
Lloc i data de publicació:
Junta de Govern Local del 9 de gener de 2020

Resum

 

L’Ajuntament de Roses, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 9 de gener de 2020, va aprovar la convocatòria i les bases que regeixen el procés selectiu per a la cobertura definitiva, mitjançant contractació laboral indefinida, d'una plaça vacant d'oficial de primera de la brigada d'obres i serveis, pel procediment de selecció de concurs oposició lliure, grup C2, en el marc del procés de consolidació de l'ocupació temporal.

L'Alcaldia, mitjançant la Resolució número 1.178 de data 23 de març de 2020, ha resolt suspendre els processos selectius de l’Ajuntament de Roses en curs, de conformitat amb la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, fins que perdi la vigència l’esmentat Reial decret 463/2020.

Roses, 23 de març de 2020

Departament de Recursos Humans

 

 

Observacions

Procés suspès fins que perdi la vigència el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma.

Accions del document