Exp.: 2020/000126 Procés selectiu per a la provisió de cinc auxiliars informadors per a la temporada turística 2020 i per a la creació d'una borsa de treball, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició lliure (grup C2).

Tipus:
Oferta Publica
Regidoria:
Alcaldia i Serveis Generals
Matèria:
Altres
Lloc i data de publicació:
BOP de Girona número 27_771 de data 10 de febrer de 2020

Resum

 

L’Ajuntament de Roses, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 30 de gener de 2020, va aprovar la convocatòria i les bases que regeixen el procés selectiu per a la provisió com a funcionaris interins de cinc auxiliars informadors per a la temporada turística 2020 i per a la creació d’una borsa de treball per cobrir les suplències temporals que es produeixin en aquesta categoria, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure (grup C2).

L'Alcaldia, mitjançant la Resolució número 1.178 de data 23 de març de 2020, ha resolt suspendre els processos selectius de l’Ajuntament de Roses en curs, de conformitat amb la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, fins que perdi la vigència l’esmentat Reial decret 463/2020.

Roses, 23 de març de 2020

Departament de Recursos Humans

Observacions

Procés suspès fins que perdi vigència el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma.

Accions del document