Exp.: 2020/000782 Procés selectiu per a la provisió en propietat d'una plaça de tècnic de grau mitjà en gestió econòmica, mitjançant el sistema de selecció de concurs oposició lliure (grup A2).

Tipus:
Edicte
Regidoria:
Alcaldia i Serveis Generals
Matèria:
Altres
Lloc i data de publicació:
Junta de Govern Local del 27 de febrer de 2019

Resum

 

L’Ajuntament de Roses, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 27 de febrer de 2020, va aprovar la convocatòria i les bases que regeixen el procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça de tècnic/a de grau mitjà en gestió econòmica i control intern de l’assignació eficient de recursos públics, enquadrada a l’escala d’administració especial, subescala tècnica, categoria tècnic/a de grau mitjà, grup A, subgrup A2, i per a la creació d’una borsa de treball per cobrir possibles necessitats temporals de personal tècnic de gestió de la mateixa categoria a qualsevol dels departaments de l’Àrea d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Roses, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure.

L'Alcaldia, mitjançant la Resolució número 1.178 de data 23 de març de 2020, ha resolt suspendre els processos selectius de l’Ajuntament de Roses en curs, de conformitat amb la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, fins que perdi la vigència l’esmentat Reial decret 463/2020.

Roses, 23 de març de 2020

Departament de Recursos Humans

Observacions

Procés suspès fins que perdi la vigència el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma.

Accions del document