Procés selectiu per a la contractació laboral indefinida d'una plaça de coordinador de les instal·lacions esportives reservada al torn de promoció interna, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició (grup C1).

Tipus:
Oferta Publica
Regidoria:
Alcaldia i Serveis Generals
Matèria:
Altres
Lloc i data de publicació:
Junta de Govern Local de l'1 d'octubre de 2018

Resum

L’Ajuntament de Roses, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 1 d’octubre de 2018, va aprovar la convocatòria i les bases que regeixen el procés selectiu per a la contractació laboral indefinida d’una plaça de coordinador d’instal·lacions esportives reservada al torn de promoció interna, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, vacant a la plantilla del personal laboral de l’Ajuntament de Roses i dotada amb les retribucions corresponents al grup C1, d'acord amb la relació de llocs de treball i l’oferta pública d’ocupació publicada en el DOGC núm. 7584 de data 22 de març de  2018.

Finalitzat el procés selectiu, el tribunal fa públic el resultat i proposa la contractació laboral indefinida de l'aspirant que ha superat totes les proves del procés selectiu.

La proposta de contractació podrà ésser recorreguda en alçada davant l’alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de Roses en el termini d’un mes des de la publicació del seu anunci en el tauler d’edictes electrònics municipal, d’acord amb el que estableixen els articles 80.4 del Reglament de personal al servei de les entitats locals i 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Roses, 8 de gener de 2019

Departament de Recursos Humans

Observacions

Termini de presentació de sol·licituds per formar part del procés selectiu: finalitzat.

Accions del document