Procés selectiu per a la provisió com a funcionaris interins de cinc auxiliars informadors per a la temporada turística 2019 i per a la creació d'una borsa de treball, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició lliure (grup C2).

Tipus:
Oferta Publica
Regidoria:
Alcaldia i Serveis Generals
Matèria:
Altres
Lloc i data de publicació:
Junta de Govern Local del 18 de febrer de 2019

Resum

L’Ajuntament de Roses, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 18 de febrer de 2019, ha aprovat les bases que regeixen el procés selectiu per a la provisió com a funcionaris interins de cinc auxiliars informadors/es per a l’Oficina municipal de Turisme per a la temporada turística 2019 i per a la creació d’una borsa de treball, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure (grup C2).

 

Vist que s’ha observat un error numèric en la valoració dels serveis prestats que va atorgar el tribunal a un dels aspirants (4,5 punts per serveis prestats a l’Ajuntament de Roses, quan, de conformitat amb el barem que consta a les bases que regeixen el procés selectiu, el màxim de punts per serveis prestats a l'Ajuntament de Roses, concretament desenvolupant funcions d'auxiliar informador a l'Oficina de Turisme són 3,00 punts) i, per tant, el total de mèrits d’aquest aspirant són 3,00 punts i no 4,5 punts com se li va atorgar, el tribunal fa públic el resultat rectificat del procés selectiu amb la llista d’aprovats, les qualificacions finals modificades i la proposta de nomenaments del procés selectiu per a la provisió com a funcionaris interins de cinc auxiliars informadors/es per a la temporada turística 2019 i la creació d’una borsa de treball per cobrir les suplències temporals que es produeixin en aquesta categoria, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure (grup C2).

No obstant això, es comprova que aquesta nova puntuació no fa variar l’ordre de puntuació final dels aspirants, atès que, tot i la rectificació dels mèrits, els aspirants queden en la mateixa posició.

La llista d’aprovats i proposta per al seu nomenament podrà ésser recorreguda en alçada davant l’alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de Roses en el termini d’un mes des de la publicació del seu anunci en el tauler d’edictes electrònics municipal, d’acord amb el que estableixen els articles 80.4 del Reglament del  personal al servei de les entitats locals i 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Trobareu el resultat rectificat a l'apartat "Documents".

Roses, 5 de juny de 2019 

Departament de Recursos Humans

Observacions

Termini de presentació de sol·licituds per formar part del procés selectiu: FINALITZAT.

Accions del document