Exp.: 2019/002877 Procés selectiu per a la provisió en propietat de tres places d'agent de la Policia Local i per a la creació d'una borsa de reposició d'agents, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició lliure (grup C2).

Tipus:
Oferta Publica
Regidoria:
Alcaldia i Serveis Generals
Matèria:
Altres
Lloc i data de publicació:
Junta de Govern Local del 8 d'abril de 2019

Resum

 

L’Ajuntament de Roses, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 8 d’abril de 2019, va aprovar les bases que regeixen la convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat de tres places d'agent de la Policia Local de la plantilla del personal funcionari de l’Ajuntament de Roses i per a la creació d’una borsa de reposició d’agents, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure, grup C2.

Es fa públic el resultat del reconeixement mèdic i el resultat del procés selectiu amb la llista d’aprovats amb les qualificacions finals per ordre de puntuació i eleva a l’alcaldessa presidenta de la corporació la proposta del nomenament com a funcionaris en pràctiques dels aspirants que han superat totes les proves del procés selectiu amb la millor qualificació i la proposta de creació d’una borsa de reposició d’agents, formada pels aspirants que han superat la prova psicotècnica, però pel nombre de places convocades no són proposats per al seu nomenament com a funcionaris en pràctiques.

Tots els aspirants proposats han de presentar, en el Registre general de l’Ajuntament de Roses, presencialment o de forma telemàtica, en el termini de 5 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació per part de l’Alcaldia de l’anunci del resultat del procés selectiu amb la llista d’aprovats amb les qualificacions finals per ordre de puntuació en el tauler d’edictes electrònic municipal, la documentació especificada a la base catorzena, per comprovar que reuneixen els requisits exigits en la base segona.

Roses, 22 d'agost de 2019

Departament de Recursos Humans

Observacions

Termini de presentació de documentació: del 23/08/19 al 27/09/19, ambdós inclosos.
Documents

Accions del document