Procés selectiu per a la provisió de vuit places d'agent interí de la Policia Local per a la temporada turística 2019 i per a la creació d'una borsa de reposició d'agents, mitjançant el sistema selectiu d'oposició lliure (grup C2).

Tipus:
Oferta Publica
Regidoria:
Alcaldia i Serveis Generals
Matèria:
Altres
Lloc i data de publicació:
Junta de Govern Local del 18 de febrer de 2019

Resum

L’Ajuntament de Roses, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 18 de febrer de 2019, va aprovar les bases que regeixen la convocatòria del procés selectiu per a la provisió de vuit places d’agent interí de la Policia Local per a la temporada turística 2018 i per a la creació d’una borsa de reposició d’agents, mitjançant el procediment d’oposició lliure (grup C2), modificades mitjançant el Decret de l’Alcaldia número 1495 de data 10 d’abril de 2019, en el sentit d’incloure-hi la fase de concurs, incorporant a les bases aprovades les clàusules dissetena relativa a la «Fase de concurs» i divuitena relativa al «Nou termini de presentació d’instàncies».

El tribunal fa pública la llista definitiva d’aprovats per ordre de puntuació i l'ordre de la borsa de reposició.

La llista d’aprovats, proposta per al seu nomenament i per a la creació d’una borsa de reposició podrà ésser recorreguda en alçada davant l’Alcaldia presidència de l’Ajuntament de Roses en el termini d’un mes des de la publicació del seu anunci en el tauler d’edictes electrònics municipal, d’acord amb el que estableixen els articles 80.4 del Reglament del  personal al servei de les entitats locals i 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Roses, 28 de maig de 2019 

Departament de Recursos Humans

Observacions

Nou termini de presentació de sol·licituds per formar part del procés selectiu: FINALITZAT.

Accions del document