Procés selectiu per a la provisió en propietat de dues places de tècnic/a d'administració general mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició lliure (grup A1).

Tipus:
Oferta Publica
Regidoria:
Alcaldia i Serveis Generals
Matèria:
Altres
Lloc i data de publicació:
Junta de Govern Local del 14 de maig de 2018

Resum

 

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 14 de maig de 2018, es van aprovar les bases que regeixen el procés selectiu per a la provisió en propietat de dues places de tècnic/a d’administració general, enquadrades a l’escala d’administració general, subescala tècnica, classe tècnic/a superior, categoria tècnic/a d’administració general, grup A1; bases modificades i aprovades de nou mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 3 de setembre de 2018.

Valorats els mèrits dels aspirants, el tribunal fa públic el resultat amb la valoració provisional, establint un termini de 10 dies naturals per presentar esmenes i/o reclamacions, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci del resultat amb la valoració provisional en el tauler d’edictes electrònics municipal.

Finalitzat el termini de 10 dies naturals d’esmenes i reclamacions, el tribunal farà pública la valoració definitiva de la fase de concurs a la pàgina web municipal.

Roses, 13 de març de 2019

Departament de Recursos Humans

 

Observacions

Termini de presentació de sol·licituds per formar part del procés selectiu per als nous aspirants: finalitzat.

Accions del document