Procés selectiu per a la provisió en propietat de dues places de tècnic/a d'administració general mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició lliure (grup A1).

Tipus:
Oferta Publica
Regidoria:
Alcaldia i Serveis Generals
Matèria:
Altres
Lloc i data de publicació:
Junta de Govern Local del 14 de maig de 2018

Resum

 

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 14 de maig de 2018, es van aprovar les bases que regeixen el procés selectiu per a la provisió en propietat de dues places de tècnic/a d’administració general, enquadrades a l’escala d’administració general, subescala tècnica, classe tècnic/a superior, categoria tècnic/a d’administració general, grup A1; bases modificades i aprovades de nou mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 3 de setembre de 2018.

Amb data 11 d'octubre va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per formar part del procés selectiu.

Mitjançant la Resolució de l'Alcaldia número 4.835 de data 20 de novembre de 2018, s'ha resolt declarar aprovada la llista dels aspirants admesos i exclosos i la d’exempts de fer els exercicis de coneixements de llengua catalana i castellana, que s'han fet públiques mitjançant la seva exposició en aquesta pàgina web municipal i en el tauler d’edictes electrònics municipal, accessible des de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Roses, concedint un termini de 10 dies hàbils per presentar esmenes i/o reclamacions, que començarà a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci en el tauler d’edictes electrònics municipal. En la mateixa resolució s’ha indicat la composició del tribunal qualificador, el dia, hora i lloc en què es realitzaran els exercicis i l’ordre d’actuació dels aspirants. La publicació de l’esmentada resolució en el tauler d’edictes electrònic municipal és determinant de l’inici dels terminis a efectes de possibles impugnacions o recursos. El mateix òrgan acceptarà o refusarà les reclamacions formulades. Si se n’accepta alguna, s’elaborarà una nova llista d’admesos i es farà pública novament al tauler d’edictes electrònic i en aquesta pàgina web municipal.

Mitjançant la Resolució de l'Alcaldia número 4.925 de data 28 de novembre de 2018, s'ha resolt esmenar la llista d’aspirants admesos i exclosos que consta a l’expedient (llista número 1), la llista d’aspirants que es declaren exempts de realitzar les proves d’acreditació de reunir els requisits del coneixement de la llengua catalana i castellana (llista número 2) i la llista per publicar que consta a l’expedient (llista número 3) i ordenar l’exposició al públic de les llistes modificades, mitjançant la inserció d’un anunci en el tauler d’edictes electrònics municipal, concedint un termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seva publicació per presentar reclamacions.

Roses, 29 de novembre de 2018 

Departament de Recursos Humans

 

Observacions

Termini de presentació de sol·licituds per formar part del procés selectiu per als nous aspirants: finalitzat.

Accions del document