Exp.: 2019/003438 Procés selectiu per a la provisió en propietat d'onze places d'auxiliar administratiu/va (dues reservades al torn de persones amb discapacitat) i per a la creació d'una borsa de treball, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició lliure (grup C2).

Tipus:
Oferta Publica
Regidoria:
Alcaldia i Serveis Generals
Matèria:
Altres
Lloc i data de publicació:
Junta de Govern Local del 8 d'abril de 2019

Resum

 

L’Ajuntament de Roses, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 8 d’abril de 2019, va aprovar la convocatòria per a la provisió en propietat d’onze places d’auxiliar administratiu (dues d'elles reservades al torn de persones amb discapacitat) i per a la creació d’una borsa de treball per cobrir les suplències temporals que es produeixin en aquesta categoria, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure (grup C2).

Finalitzat amb data 8 d’agost de 2019 el termini de 10 dies naturals d’esmenes i reclamacions contra la valoració provisional de mèrits, el tribunal accepta les reclamacions presentades i fa pública la valoració definitiva de la fase de concurs.

Seguidament, el tribunal fa pública la llista d’aprovats amb les qualificacions finals i elevarà a l’alcaldessa presidenta de la corporació les propostes de nomenaments i de creació d’una borsa de treball.

Tots els aspirants proposats han de presentar, en el Registre general de l’Ajuntament de Roses, presencialment o de forma telemàtica, en el termini de 10 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l'anunci de la llista d’aprovats amb les qualificacions finals en el tauler d’edictes electrònics municipal, la documentació especificada a l’apartat XV de les bases que regeixen el procés selectiu.

Roses, 13 d'agost de 2019

Departament de Recursos Humans

 

Observacions

Termini de presentació de documentació: del 14/08/19 al 23/08/19, ambdós inclosos.
Documents

Accions del document