Exp.: 2018/002937 Procés selectiu per a la provisió en propietat d'una plaça de caporal de la Policia Local reservada al torn de promoció interna, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició (grup C2).

Tipus:
Oferta Publica
Regidoria:
Alcaldia i Serveis Generals
Matèria:
Altres
Lloc i data de publicació:
Junta de Govern Local del 30 de juliol de 2018

Resum

 

L’Ajuntament de Roses, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 30 de juliol de 2018, va aprovar la convocatòria del procés selectiu per a la provisió d’una plaça de caporal de la Policia Local de la plantilla del personal funcionari reservada al torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició, grup C2.

Mitjançant Resolució de l'Alcaldia de data 5 de novembre de 2018, s'ha resolt aprovar, d’acord amb la base quarta de la convocatòria, la llista d'aspirants admesos i exclosos, ordenant l’exposició al públic del contingut de la resolució i de la llista, mitjançant la seva inserció en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP), i concedir un termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà al de la seva publicació al BOP per presentar reclamacions.

De conformitat amb el contingut de l'esmentada resolució, s'informa als interessats que la composició del tribunal qualificador, el dia, l’hora i el lloc en què s’iniciaran els exercicis de la fase d’oposició i l’ordre d’actuació dels aspirants s’aprovarà per resolució de l’Alcaldia i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) i a la web municipal.

Roses, 15 de novembre de 2018

Departament de Recursos Humans

Observacions

Termini de presentació de sol·licituds per formar part del procés selectiu: finalitzat.

Accions del document