Exp.: 2018/002937 Procés selectiu per a la provisió en propietat d'una plaça de caporal de la Policia Local reservada al torn de promoció interna, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició (grup C2).

Tipus:
Oferta Publica
Regidoria:
Alcaldia i Serveis Generals
Matèria:
Altres
Lloc i data de publicació:
Junta de Govern Local del 30 de juliol de 2018

Resum

 

L’Ajuntament de Roses, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 30 de juliol de 2018, va aprovar la convocatòria i les bases que regeixen el procés selectiu per a la provisió d’una plaça de caporal de la Policia Local de la plantilla del personal funcionari reservada al torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició, grup C2.

Finalitzats els exercicis de la fase d’oposició, es fa pública la llista dels aspirants que els han superat per l’ordre de la puntuació obtinguda i s’estableix un termini per presentar mèrits.

Els aspirants han de presentar telemàticament, en el Registre electrònic de l’Ajuntament de Roses, la documentació acreditativa dels mèrits que vulguin al·legar per ser valorats en la fase de concurs, en el termini de 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació de la llista ordenada dels aspirants que han superat la fase d'oposició en el tauler d’edictes electrònics municipal.

Trobareu el resultat del tercer exercici de la fase d'oposició  i la llista ordenada dels aspirants a l'apartat "Documents".

Roses, 26 de novembre de 2019

Departament de Recursos Humans

Observacions

Termini de presentació mèrits: del 27 de novembre a l'11 de desembre de 2019, ambdós inclosos.

Accions del document