Procés selectiu per a la provisió en propietat d'una plaça de treballador/a social i per a la creació d'una borsa de treball, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició lliure (grup A2).

Tipus:
Oferta Publica
Regidoria:
Alcaldia i Serveis Generals
Matèria:
Altres
Lloc i data de publicació:
Junta de Govern Local del 5 de març de 2019

Resum

 

L’Ajuntament de Roses, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 5 de març de 2019, va aprovar la convocatòria i les bases que regeixen el procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça de treballador/a social, enquadrada a l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe tècnic/a de grau mitjà, i per a la creació d’una borsa de treball, mitjançant el sistema de selecció de concurs oposició lliure (grup A2).

Finalitzades totes les proves del procés selectiu i un cop obtinguda la qualificació dels aspirants, es fa públic el resultat del procés selectiu amb la llista d'aprovats i proposta per al seu nomenament i per a la creació d'una borsa de treball, que podrà ser recorregut en alçada davant l’alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de Roses en el termini d’un mes des de la publicació del seu anunci en el tauler d’edictes electrònics municipal, d’acord amb el que estableixen els articles 80.4 del Reglament del  personal al servei de les entitats locals i 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Roses, 19 d'agost de 2019 

Departament de Recursos Humans

Documents

Accions del document