Procés selectiu per a la provisió en propietat d'una plaça de treballador/a social i per a la creació d'una borsa de treball, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició lliure (grup A2).

Tipus:
Oferta Publica
Regidoria:
Alcaldia i Serveis Generals
Matèria:
Altres
Lloc i data de publicació:
Junta de Govern Local del 5 de març de 2019

Resum

 

L’Ajuntament de Roses, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 5 de març de 2019, va aprovar la convocatòria i les bases que regeixen el procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça de treballador/a social, enquadrada a l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe tècnic/a de grau mitjà, i per a la creació d’una borsa de treball, mitjançant el sistema de selecció de concurs oposició lliure (grup A2).

Finalitzat l’últim exercici de la fase d’oposició, el tribunal publicarà, a la pàgina web municipal, la llista dels aspirants que han superat tots els exercicis per l’ordre de la puntuació obtinguda i s’establirà un termini per presentar mèrits.

Els aspirants que hagin superat la fase d’oposició, hauran de presentar, en el Registre General de l’Ajuntament de Roses, d’alguna de les formes que s’especifiquen a l’apartat 6.2 de les bases, la documentació acreditativa dels mèrits que vulguin al·legar per ser valorats, en el termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació, per part de l’alcaldessa presidenta, de l’anunci de la llista d’aprovats en el tauler d’edictes electrònics municipal.

 

Roses, 19 de juny de 2019 

Departament de Recursos Humans

Observacions

Termini de presentació de mèrits: del 20/06/19 al 04/07/19.

Accions del document