Procés selectiu per a la reclassificació dels tres llocs de treball d'encarregat de les brigades municipals, reservats al torn de promoció interna, mitjançant un concurs específic de valoració de mèrits i capacitats (grup C2).

Tipus:
Oferta Publica
Regidoria:
Alcaldia i Serveis Generals
Matèria:
Altres
Lloc i data de publicació:
Junta de Govern Local del 8 d'octubre de 2018

Resum

 

La Junta de Govern Local, mitjançant acord de data 8 d’octubre de 2018, ha aprovat la convocatòria i les bases que regeixen el procés selectiu per a la reclassificació  dels llocs de treball d'encarregat de la Brigada d'obres i serveis, encarregat de la Brigada del patrimoni cultural i encarregat de la Brigada del cementiri, reservades al torn de promoció interna, mitjançant el sistema selectiu de concurs específic de valoració de mèrits i capacitats, vacants a la plantilla del personal laboral de l'Ajuntament de Roses.

Finalitzat el procés selectiu, el tribunal fa públic el resultat i proposa la reclassificació dels llocs de treball  dels aspirants que han superat totes les proves del procés selectiu.

La proposta de reclassificació podrà ésser recorreguda en alçada davant l’alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de Roses en el termini d’un mes des de la publicació del seu anunci en el tauler d’edictes electrònics municipal, d’acord amb el que estableixen els articles 80.4 del Reglament de personal al servei de les entitats locals i 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Roses, 8 de gener de 2019

Departament de Recursos Humans

Observacions

Termini de presentació de sol·licituds per formar part del procés selectiu: finalitzat.

Accions del document