Procés selectiu per a provisió en propietat d’una plaça de tècnic/a auxiliar en sistemes d’informació geogràfica, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició lliure (grup C1) .

Tipus:
Oferta Publica
Regidoria:
Alcaldia i Serveis Generals
Matèria:
Altres
Lloc i data de publicació:
Junta de Govern Local del 5 de març de 2019

Resum

 

L’Ajuntament de Roses, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 5 de març de 2019, va aprovar la convocatòria i les bases que regeixen el procés selectiu en propietat d’una plaça de tècnic/a auxiliar en sistemes d’informació geogràfica, enquadrada a l'escala d’administració especial, subescala tècnica, categoria tècnic/a auxiliar de sistemes d’informació geogràfica, mitjançant el sistema de selecció de concurs oposició lliure (grup C1).

 

Els aspirants que hagin superat la fase d’oposició, hauran de presentar, en el Registre General de l’Ajuntament de Roses, d’alguna de les formes que s’especifiquen a l’apartat 6.2 de les bases, la documentació acreditativa dels mèrits que vulguin al·legar per ser valorats, en el termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació, per part de l’alcaldessa presidenta, de l’anunci de la llista d’aprovats en el tauler d’edictes electrònics municipal.

Roses, 19 de juny de 2019 

Departament de Recursos Humans

Observacions

Termini de presentació de mèrits: del 20/06/19 al 04/07/19, ambdós inclosos.

Accions del document