Exp.: 2019/000557 Procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça de tècnic/a auxiliar en sistemes d’informació geogràfica, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició lliure (grup C1) .

Tipus:
Oferta Publica
Regidoria:
Alcaldia i Serveis Generals
Matèria:
Altres
Lloc i data de publicació:
Junta de Govern Local del 5 de març de 2019

Resum

 

L’Ajuntament de Roses, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 5 de març de 2019, va aprovar la convocatòria i les bases que regeixen el procés selectiu en propietat d’una plaça de tècnic/a auxiliar en sistemes d’informació geogràfica, enquadrada a l'escala d’administració especial, subescala tècnica, categoria tècnic/a auxiliar de sistemes d’informació geogràfica, mitjançant el sistema de selecció de concurs oposició lliure (grup C1).

Finalitzades totes les proves del procés selectiu i un cop obtinguda la qualificació dels aspirants, es fa públic el resultat del procés selectiu amb la llista d'aprovats i proposta per al seu nomenament, que podrà ser recorregut en alçada davant l’alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de Roses en el termini d’un mes des de la publicació del seu anunci en el tauler d’edictes electrònics municipal, d’acord amb el que estableixen els articles 80.4 del Reglament del  personal al servei de les entitats locals i 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Roses, 19 d'agost de 2019 

Departament de Recursos Humans

Documents

Accions del document