Modificació Art. 10 del Reglament del servei d'abastament d'aigua potable de Roses

Resum

ANUNCI
Enginyeria, Serveis i Medi Ambient

El Ple de l’Ajuntament en la sessió ordinària del dia 29 de gener de 2007 acordà aprovar inicialment la modificació del Reglament del servei d’abastament d’aigua potable actualment vigent en el municipi (concretament la modificació de l’article 10) i sotmetre-ho a informació pública pel termini de 30 dies per a la formulació de reclamacions i al·legacions.

També s’acordà que en el cas que no es presentés cap al·legació, reclamació o suggeriment durant el tràmit d’informació pública, aquesta modificació s’entendria aprovada definitivament sense necessitat d’adoptar cap nou acord.

Durant el període d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació al respecte i, en conseqüència, l’esmentada modificació s’entén aprovada definitivament.

A continuació es publica el text íntegre d’aquesta modificació, atès el que disposa l’article 66 del ROAS.

“Article 10 – Condicions de contractació.
La pòlissa es subscriurà en l’imprès normalitzat establert a l’efecte i s’haurà de fer constar en tots els casos el nom del titular o la seva raó social, el DNI, NIF o NIE, el domicili de subministrament, el caràcter d’aquest, l’ús al qual s’ha de destinar l’aigua, el cabal necessari o les bases per fixar-lo, així com el número de compte per a la domiciliació bancària.
Així mateix, caldrà:
- Per a la contractació de nous subministraments: Presentar el butlletí d’instal·lació, la cèdula d’habitabilitat i la llicència de primera ocupació, en el cas de subministraments destinats a usos domèstics, o la còpia de la presentació de la sol·licitud de la llicència municipal d’activitats, en el cas de subministraments destinats a usos industrials o comercials.
- Per a la contractació de subministraments per a obres i altres usos provisionals: Presentar la llicència d’obres, en el cas de subministres provisionals per a obres, o l’autorització municipal, en el cas de subministraments destinats a altres usos.
- Per a la realització de canvis de nom: Que no existeixin rebuts pendents de pagament.”

Aquesta modificació del Reglament entrarà en vigor 15 dies hàbils després de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Roses, 2 d’abril de 2007
Carles Pàramo Ponsetí
Alcalde president

Entrada en vigor:
2007/05/29 00:00:00 GMT+2
Lloc i data de publicació:
BOP: 93 - 10/05/2007, DOGC: 4920 - 06/07/2007,

Accions del document