Esports
Horari d'atenció al públic: De 9.30 h a 14 h

Departament d'Esports i Joventut
Plaça Catalunya, 8 - 17480 Roses
Tel: + 34 972 25 24 00
E-mail: administracioesports@roses.cat

PROCEDIMENT D'INSCRIPCIÓ ALS CASALS 2019

 

Totes les inscripcions es faran per  INTERNET , les 24 hores a l'adreça web  inscripcions.roses.cat

  

TUTORIAL :                  Guia de com fer  la inscripció als Casals Municipals d'Estiu 2019

1. FASE DE PRE INSCRIPCIÓ/RESERVA DE PLAÇA :

Procediment: Es farà la preinscripció als casals de juliol i agost i el pagament de la/les matrícules corresponents.

1. a - Fase de preinscripció per als infants EMPADRONATS a Roses.

S’obrirà una primera fase de preinscripció per a tots aquells infants EMPADRONATS a Roses que es vulguin inscriure als casals municipals.

Dates de les preinscripcions: del 23 al 26 d'abril de 2019

LLOC:

Per internet, les 24h, (a partir de les 9,00h del dilluns 23 d'abril) a l'adreça web: inscripcions.roses.cat .

PLACES LIMITADES :

Finalitzat el període de preinscripció, en aquelles activitats on la demanda superi l’oferta de places disponibles, se seguirà el criteri següent:

  • Si els preinscrits empadronats a Roses superen el nombre de places disponibles, es realitzarà un sorteig públic entre els mateixos empadronats.

  • Qui no obtingui plaça es posarà en llista d’espera.

1. b - Fase de preinscripció per a la resta d’infants.

En el cas que després de la fase prèvia, restin places vacants, s’obrirà una segona fase de preinscripció per a tota la resta d’ infants que es vulguin inscriure als casals municipals.

Dates de les preinscripcions: del 6 al 10 de maig de 2019

  • Si els preinscrits en aquesta fase superen el nombre de places disponibles, es realitzarà un sorteig públic entre els preinscrits.

 

IMPORTANT: En aquelles activitats en què s’hagi de realitzar sorteig, als preinscrits que quedin fora (sense plaça definitiva) se’ls retornarà l’import de la matrícula al número de compte que hagin facilitat prèviament en la fase de preinscripció. En cas de renúncia de l’interessat, però, no es procedirà a la devolució de l’import pagat en concepte de matrícula.

 

2. INSCRIPCIÓ DEFINITIVA :

Dates inscripció definitiva: Del 20 al 24 de maig 2019

LLOC:

Per internet, les 24h, (a partir de les 9,00h del dilluns 20 de maig) a l'adreça web: inscripcions.roses.cat .

 

3. PAGAMENT DE LES PREINSCRIPCIONS I INSCRIPCIONS

Termini de pagament: 3 dies a comptar des del moment en es formalitza la preinscripció o la inscripció.

 

PROCEDIMENT :

En línia, en el moment de fer la preinscripció i la inscripció o per mitjà del codi de barres a www.roses.cat (Tràmits / pagament d'impostos on-line), també per “Línia Oberta” de la Caixa o des de qualsevol caixer automàtic de la Caixa (ServiCaixa).

 

MOLT IMPORTANT:

- Si no es fa el pagament en el termini corresponent es perdrà la plaça.

- En cas de renúncia, no es farà la devolució de l'import pagat en concepte de matrícula.

 ** Documentació que cal aportar

- Fotocòpia de la targeta sanitària si no s’ha adjuntat per internet durant la preinscripció.

- Núm. de compte corrent on poder fer la devolució de la matrícula, en cas que sigui necessari.

 

PERSONES AMB DRET A BONIFICACIÓ:

La SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ s’haurà de fer per internet, en el moment de fer la preinscripció, marcant en cada cas, la casella que correspongui.

En els casos de bonificació per ingressos de la unitat familiar inferiors al valor del Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), caldrà omplir l’imprès específic per aquest tipus de bonificació, i entregar-lo degudament signat per tots els membres de la unitat familiar al registre d’entrada de l’Ajuntament de Roses (SAC).

El termini màxim per a la presentació de sol·licituds de bonificacions coincidirà amb el de la formalització de la preinscripció (del 23 al 26 de maig per als nens empadronats a Roses i del 6 al 10 de maig de 2019 per a la resta d'infants).

Les sol·licituds de bonificació que es presentin fora d’aquest termini o que no aportin la documentació necessària, no seran ateses.

Per a poder gaudir de qualsevol de les bonificacions previstes cal que la unitat familiar no tingui deute pendent amb l'Ajuntament.

Accions del document