Esports
Horari d'atenció al públic: De 10 h a 14 h

Departament d'Esports i Joventut
Plaça Catalunya, 8 - 17480 Roses
Tel: + 34 972 25 24 00
E-mail: administracioesports@roses.cat

Preus i Bonificacions


 

PREUS DE L'ESTIU JOVE

 

QUOTES  ESTIU  JOVE   2017

Matrícula,  per mes : 25,00 €
Servei  d'activitat,  per mes : 125,00 €

 


BONIFICACIONS

 

1 - Bonificació del 20 % en les quotes del servei d’activitats:

  1. Quan els ingressos de la unitat familiar siguin inferiors al valor del indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) que s’estableixi per a cada any multiplicat pel nombre de membres de la unitat familiar.
  2. Per als fills de famílies nombroses.
  3. Per als membres de famílies monoparentals.
  4. Per als fills i/o filles de persones vídues.
  5. Per als nens/es que participen al programa d’acollida de nens saharauís.

 

2 - Bonificació del 50 %  o 100%  en  les quotes del servei d’activitats:

Gaudiran d’una bonificació del 50% de les quotes del servei d’activitats les persones que el departament de Benestar Social i Família estigui realitzant una intervenció familiar. Aquesta bonificació podrà arribar al 100% quan els serveis socials ho justifiquin en base a la situació de risc  i  urgent necessitat dels menors.

 

3 -  No  es  podrà  gaudir  de  més  d'una  bonificació  simultàniament.

4 - Per a poder gaudir de qualsevol de les bonificacions previstes cal que en la unitat familiar no hi hagi deute pendent amb l'Ajuntament.

Accions del document