Ajuntament de Roses
Carnaval i Festes
Horari d'atenció al públic: de 10 a 14 h

Departament de Carnaval i Festes
Plaça de Catalunya, 8
Telèf: 972 25 24 00
festes@roses.cat

Sou a: Inici / Concursos / Concurs barra de bar revetlla Sant Joan 2016

Concurs barra de bar revetlla Sant Joan 2016

BASES QUE REGEIXEN EL CONCURS PER ADJUDICAR LA BARRA DE BAR DE LA REVETLLA DE SANT JOAN QUE S’HA D'INSTAL·LAR A LA PLAÇA DE CATALUNYA EL DIA 23 DE JUNY DE 2016


1. Objecte

L’objecte d’aquest concurs és l’adjudicació de la gestió de la barra de bar a instal·lar a la plaça de Catalunya durant la revetlla de Sant Joan, que es desenvoluparà el dia 23 de juny de 2016

Amb aquest procés es pretén establir els criteris que permetin donar compliment a l’obligació de respectar els principis d’objectivitat, publicitat i concurrència quan els sol·licitants siguin més d’un.


2. Requisits dels licitadors

Poden participar les entitats i associacions que estiguin inscrites al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes que tinguin per objecte desenvolupar finalitats socials, culturals, juvenils o esportives en l’àmbit del municipi de Roses, que no tinguin ànim de lucre, que tinguin plena capacitat d’obrar, que no estiguin sotmeses a cap de les prohibicions que s’estableix en la Llei de contractes del sector públic i que els administradors no estiguin sotmesos als supòsits previstos a la Llei 25/93, de 26 de desembre, sobre incompatibilitats d’alts càrrecs, ni als de la Llei 53/84, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. 


3. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran al Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Roses, d’acord amb el model normalitzat adjunt. L’últim dia per presentar la sol·licitud serà el dia 29 d'abril de 2016, a les 14 hores. Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte. 


4. Criteris d'adjudicació

En el cas que es presenti més d’una sol·licitud la Mesa de Contractació Permanent que té constituïda l’Ajuntament i publicada la seva composició mitjançant anunci en el BOP de Girona núm. 156, de data 17 d’agost de 2011, realitzarà un sorteig. 


5. Obligacions i facultats de l'Ajuntament

Serà obligació de l’Ajuntament:

a) La cessió d’un espai on desenvolupar l’activitat de la barra durant el ball que es celebrarà a la plaça de Catalunya el dia 23 de juny de 2016, amb motiu de la revetlla de Sant Joan.

b) La instal·lació dels punts de llum.

És potestat de l’Ajuntament:

a) La distribució de l’espai i l’assignació de la superfície màxima que pot ocupar la barra.

b) Rescindir l’autorització de muntar la barra de bar:

   - Per resolució derivada d’incompliment o compliment defectuós de qualsevol de les estipulacions

pactades en el present acord.

    - Per resolució unilateral de l’Ajuntament de Roses per motius d’interès públic expressament motivats.

    - Per resolució unilateral de l’Ajuntament de Roses per motius de seguretat.


6. Obligacions de l'adjudicatari

Seran obligacions de l’adjudicatari:

 1. Oferir el servei objecte d’autorització en les millors condicions possibles.>

 2. Contractar directament la barra, les neveres i el gènere amb l’empresa que considerin oportuna.

 3. Fer-se responsables de deixar en condicions idònies l’espai de les barra de bar. És a dir, de la neteja i de l’ordre de l’espai que ocuparà.

 4. L’horari d’obertura de la barra de bar pot ser de ser de les 20 h del dia 23 de juny a les 2.30 h del dia 24 de juny. Fora d’aquestes hores no es podrà vendre ni servir cap mena de producte.

  L’incompliment d’aquest apartat suposarà la rescissió d’aquesta autorització, a més de les corresponents sancions previstes per la Llei.

 5. Complir amb la prohibició de no servir begudes alcohòliques als menors de 18 anys. Aquesta prohibició haurà de constar en un rètol que estigui ben visible.

  L’incompliment d’aquest apartat suposarà la rescissió automàtica d’aquesta autorització, a més de les corresponents sancions previstes per la Llei.

 6. Servir les begudes en envasos que no siguin ni de vidre ni de metall.

 7. Exposar al públic la llista de preus dels diferents articles.

 8. En compliment de la Llei 1/1998, de Política Lingüística, els cartells de caràcter fix d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic han d'ésser redactats, almenys, en català.

 9. Retirar el material de la barra un cop finalitzat l’acte. En qualsevol cas, tot el material de la barra de bar haurà d’estar desmuntat i enretirat abans de les 9 h del dia 24 de juny de 2016

 10. Obligació de destinar els beneficis obtinguts íntegrament a finançar les despeses que es derivin de les activitats i accions que realitzi l'entitat.

 11. Estar donat d'alta de l'activitat econòmica a l'Agència Tributària (model 036).

 12. Presentar al departament de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Roses, en un termini màxim de dos mesos des de la finalització de l'activitat, una memòria econòmica on es detallin els ingressos i les despeses generades amb motiu de l’activitat i la certificació d'activitat econòmica de l'Agència Tributària.

  L'incompliment de les obligacions recollides en aquest apartat comportarà la impossibilitat de concórrer en els concursos per a l'adjudicació de barres i barraques en esdeveniments que organitza l'Ajuntament que tinguin lloc en els propers 3 anys.


7. Naturalesa de l'autorització

Aquesta autorització té naturalesa administrativa i, en conseqüència, totes les qüestions que se suscitin respecte a la interpretació i compliment de les seves condicions, derivades d'aquest Plec, serà competent per conèixer-les la jurisdicció contenciosoadministrativa.


8. Dret aplicable

En tot el no previst expressament en aquest Plec de condicions, s'estarà al disposat, quant a la preparació i resolució d'aquest concurs, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim Local modificada per la Llei 11/99, de 21 d’abril i per la Llei 57/2003, de 16 de desembre; Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d'abril, pel que s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local modificat per les lleis 39/1988, 10/1993, 42/1994 i 4/1996 i pel Real Decret legislatiu 2/1994; Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic; Real Decret 1098/01, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les Administracions Públiques; Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis; i Decret 336/1998, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals. 


Per a més informació, veure les bases adjuntes.

Accions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet