Ensenyament
Horari d'atenció al públic: de 9.30 a 14 h

Pl. de Catalunya, 8 1r pis (Casa Jordà)

correu electrònic: ensenyament@roses.cat

Curs estiu de les llars d'infants municipals

INSCRIPCIÓ AL CURS D'ESTIU 2020

Llars d'infants municipals «El Franquet» i «El Cavallet de Mar»

 

INFORMACIÓ GENERAL

 

Totes les inscripcions es faran per INTERNET, les 24 hores a l'adreça web inscripcions.roses.cat 

Si no heu utilitzat mai aquesta web per fer la inscripció, premeu TUTORIAL 

 


Qui pot assistir:

Els alumnes matriculats a les llars d’infants municipals «El Cavallet de Mar» i «El Franquet» durant el curs 2019-2020, que tinguin complert un any el dia 1 de juliol.

 

Qui pot fer la inscripció:

Pare, mare o tutor/a legal.

 

Lloc de realització del curs estiu:

Si els alumnes inscrits superen la quantitat de 50 infants, es realitzarà el curs d’estiu a les dues llars. En cas de no arribar a aquesta quantitat el curs es realitzarà únicament a la llar d’infants «El Franquet».

 

Horari:

De 8 a 9 h, servei d'acollida

De 9 a 12 h, servei de Llar d'infants matí

De 12 a 15 h, servei de menjador

De 15 a 17 h, servei de Llar d'infants tarda. Aquest servei es prestarà sempre i quan hi hagi un mínim de 5 infants fixes que hi participin.

 

Condició que cal complir per assistir al curs d'estiu:

Abans de l'inici del curs d'estiu, es comprovarà si es troba al corrent de pagament del preu públic de les llars d'Infants, o en el seu cas, disposar del corresponent acord de fraccionament o ajornament.

 

Pagament inscripció:

 

Import matrícula per mes......................................................................................... 25,00 €

Quota de permanència per mes ............................................................................. 125,00 €

Servei de menjador, per dia.................................................................................... 5,50 €

 

1. FASE DE MATRICULA/RESERVA DE PLAÇA :

 

Dates matrícula: 15 i 16 de juny de 2020

Lloc:

Per internet, les 24h, (a partir de les 9.30h del dilluns 15 de juny) a l'adreça web: inscripcions.roses.cat.

 

El termini de pagament de les matrícules, 25 euros per mes, finalitza el dia 16 de juny de 2020.

 

Procediment:

En línia, en el moment de fer la matrícula o per mitjà del codi de barres a www.roses.cat (Tràmits / pagament d'impostos on-line), també per “Línia Oberta” de la Caixa o des de qualsevol caixer automàtic de la Caixa (ServiCaixa).

 

PERSONES AMB DRET A BONIFICACIÓ:

 

La sol·licitud de bonificació s’haurà de fer per internet, en el moment de fer la matrícula, marcant en cada cas, la casella que correspongui.

 

En els casos de bonificació per ingressos de la unitat familiar inferiors al valor del Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), caldrà omplir l’imprès específic per aquest tipus de bonificació, i entregar-lo degudament signat per tots els membres de la unitat familiar al registre d’entrada de l’Ajuntament de Roses (SAC).

 

El termini màxim per a la presentació de sol·licituds de bonificacions coincidirà amb el de la formalització de la preinscripció (del 15 al 16 juny)

 

Les sol·licituds de bonificació que es presentin fora d’aquest termini o que no aportin la documentació necessària, no seran ateses.

 

Per a poder gaudir de qualsevol de les bonificacions previstes cal que la unitat familiar no tingui deute pendent amb l'Ajuntament.

2. INSCRIPCIÓ DEFINITIVA :

 

Dates inscripció definitiva: 22 i 23 de juny de 2020

 

Lloc:

 

Per internet, les 24h, (a partir de les 9. 30h del dilluns 22 de juny) a l'adreça web: inscripcions.roses.cat.

 

El termini de pagament de la quota per als cursos d'estiu del mes de juliol serà el dia 25 de juny.

El termini màxim de pagament de la quota per als cursos d'estiu del mes d’agost serà el dia 25 de juliol, si no s'ha volgut pagar amb la quota de juliol.

 

Procediment:

En línia, en el moment de fer la inscripció o per mitjà del codi de barres a www.roses.cat (Tràmits / pagament d'impostos on-line), també per “Línia Oberta” de la Caixa o des de qualsevol caixer automàtic de la Caixa (ServiCaixa).

 

MOLT IMPORTANT:

- Si no es fa el pagament en el termini corresponent es perdrà la plaça.

- En cas de renúncia, no es farà la devolució de l'import pagat en concepte de matrícula.

Accions del document