Ensenyament
Horari d'atenció al públic: de 10 a 14 h

Pl. Catalunya, 8 1r pis (Casa Jordà)

correu electrònic: ensenyament@roses.cat

Documentació i criteris de puntuació

 
Juntament amb la sol.licitud de preinscripció , cal presentar la documentació següent:
 
Documentació general:
 
- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. (document d'identitat, el passaport o el llibre  de família del seu país d'origen). 

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor, tutora, guardador o guardadora de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

- Original i fotocòpia del DNI de l’alumne en cas que tingui.

- Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI), si la teniu.
 
Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat i/o complementaris
 
S'ha de presentar només per al criteri o els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció.

- Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

- Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges, en què s'indiqui expressament que l'alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s'hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

- Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres que no han de tenir NIE, certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors, en règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en els cens d'obligats tributaris (model 036).

- Original i fotocòpia de la targeta acreditativa de discapacitat o certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició emès pel departament de Benestar i Família o organismes competents d'altres comunitats autònomes.

- Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.
 
 
CRITERIS DE  PUNTUACIÓ

Per ordenar les sol·licituds d’admissió i assignar les places del centre, quan el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta, s’aplica un barem de prioritat d’admissió, segons diversos criteris generals i complementaris.
 
Criteris generals
 
- Quan l’alumne o alumna té germans o germanes escolaritzats o escolaritzades al centre o pares o tutors legals que treballen en el moment que es presenta la preinscripció: 40 punts.

- Proximitat del domicili:
- Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui en l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.
- Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet, es prengui en consideració, en comptes del domicili de l'alumne o alumna, l'adreça del lloc de treball d'un d'ells, i aquest és dins l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.
- Quan el domicili de la persona sol·licitant és al mateix municipi on és ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea de proximitat: 10 punts.

- Quan el pare o la mare, tutor o tutora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts.

- Quan l'alumne o alumna acrediti una discapacitat de grau igual o superior a 33% o quan el pare, la mare, tutor o tutora, un germà o una germana de l'alumne o alumna acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.
 
Criteris complementaris
 
-  Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental, 15 punts.
- Pel fet de tenir una malaltia crònica de l'alumne o alumna que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts.

El Departament d’Ensenyament estableix que per dirimir les situacions d’empat, un cop s’han aplicat els criteris de baremació, s’efectuarà un sorteig a fi d’ordenar les sol·licituds empatades.
 
 

Accions del document