Ensenyament
Horari d'atenció al públic: de 9.30 a 14 h

Pl. de Catalunya, 8 1r pis (Casa Jordà)

correu electrònic: ensenyament@roses.cat

Calendari de preinscripció, matrícula i procediment

LLARS D'INFANTS MUNICIPALS DE ROSES

CURS 2020-2021

 

G 0-1 Nens/es nascuts/des a l’any 2020

(Nascuts/des fins al 25 de maig, a l’inici del curs han de tenir mínim 16 setmanes)

G 1-2 Nens/es nascuts/des a l’any 2019

G 2-3 Nens/es nascuts/des a l’any 2018

 

Oferta inicial curs 2020-2021

 

L’Oferta presentada queda condicionada a les directrius del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, pel què fa als nivells i ràtios que autoritzi oferir de cares al curs escolar 2020-2021

 

Calendari de preinscripció i matrícula i procediment

 

Publicació de l'oferta: 25 de maig de 2020.

Període de presentació de sol·licituds: de l'1 al 10 de juny de 2020, ambdós inclosos.

Les sol·licituds es podran presentar telemàticament durant tot el període de presentació de sol·licituds a través de l’enllaç: https://infantil.enginydigital.cat/preinscripcio/roses

Per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica s’estableix un període de presentació presencial, del 8 al 10 de juny ambdós inclosos, mitjançant el sistema de cita prèvia.

Per demanar la cita prèvia es pot sol·licitar a través de l'enllaç: https://infantil.enginydigital.cat/cita_preinscripcio/Roses, per correu electrònic a ensenyament@roses.cat o trucant de 9,30 a 14h a l’Ajuntament de Roses, Departament d’Ensenyament, telèfon 972 252400 (Extensions 563 i 564). 

Requisits de la cita prèvia: ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona). És obligatori l'ús de mascareta. Cal portar bolígraf propi i la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar. No han d’acudir al Departament d’Ensenyament les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes.

 

Només es pot presentar una sol·licitud per infant i municipi. En cas de duplicitat de sol·licituds s'invaliden els drets de prioritat que puguin correspondre. Es considera duplicitat quan es presenten dues o més sol·licituds que inclouen llars d'infants públiques del mateix municipi.

 

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 12 de juny de 2020.

Termini per presentar una reclamació: 15 i 16 de juny de 2020. A través del correu electrònic ensenyament@roses.cat

Sorteig del número de desempat: 19 de juny de 2020.

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva dels infants admesos i, si escau, de la llista d'espera: 19 de juny, a partir de les 14h

Període de matrícula: del 22 de juny al 3 de juliol de 2020, ambdós inclosos.

La llar d’infants gestionarà el tràmit de la matrícula preferentment per mitjans telemàtics, a través dels correus electrònics corporatius (cavalletdemar@roses.cat/ elfranquet@roses.cat) i trucades telefòniques de la direcció dels centres a les famílies.

En els casos en què resulti necessari la matrícula es formalitzarà presencialment, a través del sistema de cita prèvia.

 

! IMPORTANT: La no formalització de la matrícula de l’alumne/a en el període establert comporta la pèrdua de la plaça

 

Totes les llistes es podran consultar a través de www.roses.cat

 

 

Criteris de puntuació

 

Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre: els criteris de prioritat generals i els criteris complementaris.

El barem s'aplica en relació amb el centre demanat en primer lloc i es manté per a la resta de peticions. En les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar aquests criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic.

 

Criteris generals:

 

Germans escolaritzats al centre educatiu o pares o tutors legals que hi treballen.

Barem: 40 punts.

S'entén que un alumne/a té germans escolaritzats al centre quan aquests ho estan en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció.

S'entén que el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre quan el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció hi exerceix una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals.

Aquest criteri és aplicable als infants i als joves en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

 

Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet.

Quan el domicili habitual estigui a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.

Quan a instància del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet es pren en consideració, en comptes del domicili habitual, l'adreça del lloc de treball d'un d'ells, i aquesta és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts.

Quan el domicili habitual és el mateix municipi que el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 10 punts.

Per aquest criteri de proximitat al centre, no es pot acumular més d'una puntuació malgrat es doni més d'un dels supòsits que s'hi preveuen.

 

Renda anual de la unitat familiar

Quan el pare o mare o tutor/a, són beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania. Barem: 10 punts.

 

Discapacitat de l'alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans. Quan s'acrediti una discapacitat igual o superior al 33%.

Barem: 10 punts.

 

Criteris complementaris

Família nombrosa o monoparental:

Barem: 15 punts.

 

Documentació identificativa (s’ha de presentar en tots els casos)

 

A la preinscripció cal adjuntar la documentació següent (escanejada o fotografiada per les dues cares):

El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

 

De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona aporta. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

 

 

Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat

 

Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. En aquest cas, cal presentar el DNI renovat amb l'adreça correcte dins el termini de matrícula.

Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s'acredita mitjançant còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors, en règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència tributària i s'acredita amb el formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 o 037)

El certificat o la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes.

Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

El títol de família nombrosa o monoparental vigent.

 

 

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR EN EL MOMENT DE LA MATRÍCULA

 

Fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions s'ha de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l'infant on figurin les dosis de vacuna rebuda. Si l'alumne/a no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, s’ha de presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

 

El DNI renovat amb l'adreça nova, si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció.

 

Número de compte bancari amb l’IBAN.

Accions del document