Joventut
Horari d'atenció al públic: De 9.30 h a 14 h

PL. de Catalunya 8  2n 
17480 ROSES

PROCEDIMENT D'INSCRIPCIÓ ESTIU JOVE 2019


1. PREINSCRIPCIÓ   I   PAGAMENT   DE   MATRÍCULA:  

Empadronats a Roses: del  23 al 26 d'abril

Resta de joves: del 6 al 10 de maig


Dates de les preinscripcions
:  

Empadronats a Rsoes: del  23  al  26 d'abril de 2019.

Resta de joves: del 6 al 10 de maig de 2019

Lloc:     Per internet, les 24h (a partir de les 9;00h del dilluns 23 d'abril),  a l'adreça web:  inscripcions.roses.cat .

Procediment :    es farà la preinscripció  a l’Estiu Jove de juliol i/o agost i el pagament de  la/les matrícules  corresponents.

Persones  amb  dret  a  bonificació : 

-La Sol·licitud de bonificació s’haurà de fer per internet, en el moment de fer la preinscripció, marcant en cada cas, la casella que correspongui.

-En els casos de bonificació per ingressos de la unitat familiar inferiors al valor del Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), caldrà omplir l’imprès específic per aquest tipus de bonificació, i entregar-lo degudament signat per tots els membres de la unitat familiar al registre d’entrada de l’Ajuntament de Roses (SAC).

 -El termini màxim per a la presentació de sol·licituds de bonificació coincidirà amb el de la formalització de la preinscripció (del 23 al 26 d'abril de 2019 per als joves empadronats a Roses i del 6 al 10 de maig de 2019 per a la resta de joves).

-Les sol·licituds de bonificació que es presentin fora d’aquest termini o que no aportin la documentació necessària, no seran ateses.

-Per a poder gaudir de qualsevol de les bonificacions previstes, cal que la unitat familiar no tingui deute pendent amb l'Ajuntament.

Places limitades: Finalitzat el període de preinscripció, en aquelles activitats on la demanda superi l’oferta de places disponibles, es seguirà el criteri següent:

  • Tindran prioritat els preinscrits empadronats a Roses. i la resta de places per sorteig públic.
  • Si els preinscrits empadronats a Roses superen el nombre de places disponibles, es realitzarà un sorteig públic entre els mateixos empadronats.
  • Qui no obtingui plaça es posarà en llista d’espera.

 

IMPORTANT  :

  En aquelles activitats en que s’hagi de realitzar sorteig, els preinscrits que quedin fora (sense plaça definitiva) se’ls retornarà l’import de la matrícula al número de compte que hagin facilitat prèviament en la fase de preinscripció. En cas de renúncia de l'interessat, però, no es procedirà a la devolució de l'import pagat en concepte de matrícula.


2. INSCRIPCIÓ  DEFINITIVA


Dates inscripció  juliol i agost : 
     Del 20 al 24 de maig de 2019.

Lloc:     Per internet, les 24h (a partir de les 9;00h del dilluns 20 de maig) ,  a l'adreça web:  inscripcions.roses.cat

      


 

3. PAGAMENT  DE  LES  PREINSCRIPCIONS  I  INSCRIPCIONS  DE  JULIOL  I  AGOST


Termini de pagament : 
  3 dies a comptar des del moment en què es formalitza la preinscripció o inscripció.

Procediment  :    En línia, en el moment de fer la preinscripció i la inscripció o per mitjà del codi de barres a www.roses.cat (Tràmits / pagament d'impostos on-line), també per “Linia Oberta” de la Caixa o desde qualsevol caixer automàtic de la Caixa (ServiCaixa).

  

MOLT   IMPORTANT:
         -  Si no es fa el pagament en el termini corresponent es perdrà la plaça.
         -  En cas de renúncia, no es farà la devolució de l'import pagat en concepte de matrícula.

Documentació que cal aportar

-Si el nen/a s’inscriu per primera vegada s’haurà d’adjuntar durant el període de preinscripció, una fotocòpia de la targeta sanitària

 

Accions del document