Mobilitat i via pública
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13   "casa Romanyach"
17480 - Roses

Incidències (GIE)

 

El programa de Gestió d'Incidències i Encàrrecs (GIE) és un programa informàtic impulsat pel consistori rosinc, per detectar i solucionar les deficiències i reparacions necessàries a l'espai públic del municipi.

Gestiona una mitjana de 2500 incidències anuals. La majoria d'elles fan referència a aspectes referents a la conservació de vials, a l'enllumenat, a residus i a edificis municipals.

Permet conèixer en temps real quines són les incidències detectades a la via pública, on es localitzen, si s’han resolt o no, qui ho ha fet i de quina forma s’ha actuat en cada cas. Alhora, permet deixar constància documentada de cadascuna de les actuacions, amb imatges i textos, per tal de poder millorar actuacions futures.

Aquest sistema es va posar en funcionament davant la magnitud territorial dels vials i espais públics de Roses, amb 177 km de carrers que representen prop de 5.000.000 de m2 d’espai urbà, i la gran infraestractura de xarxes de serveis que el consistori rosinc ha de gestionar. Amb ell, l’Ajuntament realitza un seguiment continuat i dóna resposta a les necessitats de manteniment i conservació que es van detectant a l’espai públic de la població.

El 80% d’aquestes incidències són detectades pel propi ajuntament a través de la seva organització, anticipant-se així a les queixes dels ciutadans, mentre que el 20% restant correspon a avisos realitzats pels veïns del municipi. Pel que fa a la seva resolució, una de cada sis es resolen en un o dos dies, un 50% en un màxim de 10 dies i un 80% estan resoltes en un màxim d’un mes, mentre que el 20% restant l’ocupen aquelles reparacions que requereixen una actuació més complexa i, per tant, un major període de temps per a la seva execució.

Amb aquest programa de gestió, el consistori ha aconseguit reduccions significatives tant en la detecció de desperfectes i incidències en els carrers, places i equipaments del municipi, com en el temps de resposta i en la resolució dels mateixos.

El GIE es gestiona des de l’Àrea de Serveis Territorials de l’Ajuntament, servei encarregat de la coordinació i direcció de les empreses operadores de serveis sobre l’espai, la via pública i els equipaments de Roses. L’empresa municipal Rosersa, per la seva banda, comptabilitza la resolució del 66,6% de les incidències detectades.

QUEIXES I SUGGERIMENTS

Accions del document