Participació Ciutadana
Horari d'atenció al públic: 9.30 h a 14 h

Consulta pública prèvia relatiu al projecte de modificació del reglament del mercat de no sedentaris de Roses

 

Amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, i amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’ordenança i/o reglament, es duu a terme una consulta pública per recollir la opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura ordenança o reglament.

 

Presentació d’aportacions

D’acord amb el que s’estableix a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es duu a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’ordenança , per recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.

Els ciutadans i les organitzacions que ho considerin oportú, poden remetre les seves opinions sobre els aspectos plantejats en el document informatiu que s’inclou, fins el dia 19 de gener de 2018.

 

Presentació de propostes i suggerències

 

Caldrà omplir la instància genèrica, adjuntar el document annex, i lliurar-la al Servei d'Atenció al Ciutadà (si no és persona obligada a presentar-ho electrònicament)  o via electrònica amb certificat digital.

 

 

 

 

Accions del document