Promoció Econòmica
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

Carrer de Madrid, 1
Telèf: 972 152 521
promocioeconomica@roses.cat

Ajuts per a emprenedors, autònoms i comerços per a l'any 2013

 

Organisme atorgant: GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
Objecte: L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d’emprenedors, autònoms, micro, petites i mitjanes empreses, per a afavorir la millora de la competitivitat de les empreses catalanes, amb l’objectiu de reactivar l’economia catalana, mitjançant la Línia de finançament d’emprenedors, autònoms i comerços.

S'obre la convocatòria de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d’autònoms, micro, petites i mitjanes empreses per a l’any 2013.
Beneficiaris: Podran ser beneficiaris d’aquesta línia d’ajuts les micro, petites, mitjanes empreses amb seu social o activitat a Catalunya. 

I les activitats dels següents sectors, d’acord amb la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques regulada al Reial Decret 475/2007, de 13 d’abril, pel qual s’aprova la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques 2009 (CNAE-2009): 
- Del grup G, corresponent al Comerç a l’engròs, al detall, reparació de vehicles de motor i motocicletes, els següents codis: Codis 4511 al 4540, excepte el codi 4531 Codis 4611 al 4619 Codis 4711 al 4799 
- Del grup I, corresponent a l’hostaleria, els següents codis: Codis 5610,5621,5629 i 5630. 
-Del grup S, corresponent a Altres serveis, els següents codis: Codis 9511 al 9602
Accions subvencionables:Es consideren objecte d’ajut les següents tipologies de projectes: 

2.1 Projectes d’inversió. 
S’entendrà per inversió l’adquisició d’un o diversos actius fixos, materials o immaterials, dels inclosos al grup 2 del Pla General de Comptabilitat, adscrits a la consecució d’una mateixa finalitat. S’entendrà per actiu productiu, aquell que s’incorpori a l’activitat principal de l’empresa i, conseqüentment, augmenti el valor de l’immobilitzat brut en el seu balanç.

2.2 Projectes de circulant. Projectes relatius a l’activitat del dia a dia de l’empresa com necessitats de tresoreria, compra d’estocs o finançament a clients.
Despeses subvencionables- Són despeses elegibles associades a projectes d’inversió les següents: investigació, desenvolupament, concessions administratives, propietat industrial, fons de comerç, drets de traspàs, aplicacions informàtiques, terrenys i béns naturals, construccions, instal·lacions tècniques, maquinària, utillatge, altres instal·lacions, mobiliari, equips per a processament d’informació, elements de transport d’ús industrial, bestretes per a immobilitzacions intangibles i altres immobilitzacions materials. 

- Són despeses elegibles associades a projectes de circulant les següents: estudis de mercat, innovació o altres, promoció, comunicació i assistència a fires, despeses de personal, despeses de formació, despeses per obertura de nous mercats a l’exterior, finançament habitual de circulant (vendes, estocs i tresoreria en general).
Termini de realització: L’àmbit temporal de les despeses elegibles que d’acord amb aquesta Ordre poden ser objecte de subvenció, és com a màxim el termini de 6 mesos posteriors a la data de formalització de l’operació.
Dotació pressupostària: Es destinarà un import màxim de 14.000.000 d’euros per garantir operacions financeres de fins a 20.000.000 d’euros, dels quals el 55% garantirà les operacions financeres de les micro, petites i mitjanes empreses i el 45% garantirà les operacions financeres d’autònoms i microempreses.
Quantia: L’Institut Català de Finances (ICF) respondrà del 70% del principal pendent de cada operació formalitzada a través de les entitats financeres col·laboradores. Prèviament a la formalització del préstec per part de les entitats financeres col·laboradores, la Direcció General corresponent haurà d’haver emès la resolució favorable.

Les condicions de les operacions (préstecs o lísings) són:
a) Tipus d'interès: l’euríbor a 12 mesos, més un diferencial de fins 7 punts. 
b) Import: L’import del préstec serà, com a mínim de 10.000 euros i màxim de 100.000 euros per beneficiari. 
c) Termini: el termini del préstec és de 5 anys. 
d) Carència d'amortització: 2 anys, inclòs en el termini. 
e) Desemborsament: el préstec es disposarà íntegrament en el moment de la signatura. 
f) Garanties: aquelles que l’entitat financera col·laboradora estimi adients i suficients per garantir l’operació, d’acord amb els seus criteris interns d’avaluació de riscos. Addicionalment, de totes les operacions formalitzades, l’ICF n’assumirà el 70% del principal viu. 
g) Comissions: les entitats no podran imputar cap comissió a les operacions amb els beneficiaris finals, tret d’una comissió d’obertura del 0,5% de l’import del préstec formalitzat.
Lloc de presentació: Les sol·licituds s’han de presentar a través del portal FinEmpresa de l’Institut Català de Finances a l’adreça www.icf.cat

Així mateix, l’imprès de sol·licitud resultant de la tramitació telemàtica, en paper i degudament signat, es presentarà, juntament amb la documentació complementària., en el termini de 10 dies hàbils, en funció del tipus de beneficiari, al Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, carrer Provença, 339 de Barcelona o a la Direcció General d’Economia Social i Cooperatives i Treball Autònom carrer de Sepúlveda, 148-150 2a. de Barcelona, o a qualsevol punt de la xarxa d’Oficines de Gestió Empresarial, que es poden consultar a la pàgina web (www.gencat.cat/canalempresa/xarxa).
Termini de presentació: Fins al 31 de desembre de 2013 o fins a l’exhauriment del pressupost.

 

Accions del document