Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
17480 - Roses

Camps d'Actuació

Objectius específics

A part dels objectius generals també es vertebren els objectius específics a assolir i que es determinen per a cadascuna de les mesures i actuacions que s’han de desenvolupar. A continuació es detallen els objectius específics de cadascuna de les actuacions previstes.

Camp d’actuació 1. Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds

1.1 Pavimentació de carrers:
- Facilitar el trànsit de vianants i fer-ho compatible amb el trànsit rodat en les zones habilitades.
- Millorar l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda eliminant les barreres arquitectòniques.

1.2 Ampliar la zona d’arbrat i d’espais verds:
- Preservar i conservar el medi ambient.
- Dotar els barris de nuclis verds aprofitant noves obertures amb més espai que permeti la plantació d’arbrat.
- Plantació d’espècies vegetals autòctones i de baix consum d’aigua.

1.3 Instal·lació d’enllumenat públic:
- Modernitzar l’enllumenat públic utilitzant lluminàries de baix consum i que evitin la contaminació lumínica.

1.4 Col·locació o reposició de mobiliari urbà:
- Crear zones d’esbarjo per fomentar la convivència ciutadana.
- Crear zones d’esbarjo infantil en el municipi.
- Fomentar el lleure infantil.

1.5 Crear zones de vianants, de prioritat invertida i de pacificació del trànsit:
- Millorar la mobilitat urbana.
- Pacificar el trànsit.
- Facilitar el trànsit de vianants.
- Crear zones de vianants que formin xarxa amb d’altres zones de passeig i d’altres barris.

1.6 Completar les xarxes de clavegueram:
- Millorar la xarxa de sanejament del sector en els àmbits en què no s’ha intervingut.
- Completar la xarxa d’aigües residuals del municipi.

1.7 Construir xarxa de pluvials:
- Millorar la xarxa de sanejament del sector en els àmbits en què no s’ha intervingut.
- Disminuir el risc d’inundació com a conseqüència de les aigües pluvials.
- Construir dipòsits de retenció d’aigües de pluja que es puguin reutilitzar per a altres usos que no siguin aigua potable sinó per regar, neteja viària...

1.8 Soterrar xarxes aèries:
- Disminuir l’impacte visual de les xarxes aèries.
- Reduir i/o eliminar el risc d’accident.
- Eliminar el cablatge existent de les xarxes aèries als carrers i espais públics.
- Adaptar les xarxes d’electricitat i telefonia a les normatives vigents.

1.9 Substitució i reparació de la xarxa d’aigua potable:
- Substituir, reparar i adaptar la xarxa a la normativa vigent.

1.10 Substitució, reparació o nova instal·lació de la xarxa de gas:
- Substituir, reparar o crear una nova xarxa de gas allà on no n’hi ha o adaptar-la a la normativa vigent.

1.11 Soterrar contenidors d’escombraries i de recollida selectiva:
- Reduir l’impacte visual i ambiental dels contenidors d’escombraries.
- Reduir les males olors.
- Promoure la recollida selectiva de les escombraries.
- Incidir en els hàbits i costums de la ciutadania.

1.12 Potenciar les noves tecnologies:
- Redactar un Pla Especial de Telecomunicacions que permeti identificar els punts on es poden col·locar les antenes en el cas de xarxa aèria, per on ha de passar la xarxa per cable i facilitar la connexió física de les instal·lacions de telecomunicacions.

1.13 Dotar d’aparcaments públics:
- Dotar d’aparcament públic el municipi.
- Ordenar l’aparcament de càrrega i descàrrega.
- Pacificar el trànsit rodat.

1.14 Adquirir sòl:
- Donar obertura als carrers del municipi.
- Proporcionar esponjament a la zona d’actuació.
- Dotar d’equipament.


Camp d’actuació 2. Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis

2.1 Millora de l’accessibilitat de l’edifici:
- Rehabilitar i millorar les condicions d’habitabilitat dels edificis de la zona d’actuació.
- Millorar l’accessibilitat dels edificis.

2.2 Reparació de cobertes i façanes:
- Rehabilitar i millorar les condicions d’habitabilitat dels edificis de la zona d’actuació.
- Evitar la degradació dels edificis i fomentar la residència.

2.3 Rehabilitació de finques per a l’ús residencial:
- Rehabilitar i millorar les condicions dels habitatges situats en les plantes superiors a les destinades al comerç i restauració per tal de propiciar l’ús residencial en el barri.

2.4 Millora de les instal·lacions comunes d’aigua, gas, electricitat, telèfon i noves tecnologies:
- Redactar un estudi per millorar les instal·lacions comunes d’aigua, gas, electricitat, telèfon i noves tecnologies en els edificis.


Camp d’actuació 3. Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu

3.1 Crear un nou edifici d’equipament cultural:
- Dotar d’un nou espai cultural que aglutini una bona part de les necessitats culturals destinades tant a la gent gran com al jovent i als més menuts.
- Posar a disposició dels ciutadans del municipi sales per a la realització d’activitats.
- Posar a disposició de les entitats sales per a la realització d’activitats.


Camp d’actuació 4. Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis

4.1 Incentivar les obres en els elements comuns dels edificis per permetre la instal·lació de cablatge o altres sistemes:
- Redactar un pla per facilitar la connexió física de les instal·lacions de telecomunicacions.
- Diagnosticar l’estat i l’emplaçament de la xarxa de telecomunicacions ja executada i facilitar aquesta connexió en els edificis d’ús privat a través d’ajuts o subvencions.


Camp d’actuació 5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà

5.1 Mesures per aconseguir, en els edificis i en l’espai públic, millor eficiència energètica. Implantació de les energies renovables:
- Revisar la normativa urbanística i ordenança de l’edificació per tal de compatibilitzar-la amb el nou Codi Tècnic pel que fa a la situació i col·locació de les instal·lacions d’energies renovables.
- Incentivar la implantació d’energies renovables en els edificis existents.

5.2 Mesures per aconseguir, en els edificis i en l’espai públic, l’estalvi en el consum d’aigua. Aprofitament de les aigües pluvials:
- Incentivar l’estalvi en el consum de l’aigua i l’aprofitament de les aigües de pluja en els habitatges particulars amb la construcció de cisternes o connexió a la xarxa pluvial.
- Aprofitament de les aigües de pluja de la xarxa de pluvials amb la construcció de dipòsits de retenció que es puguin reutilitzar per a altres usos que no siguin aigua potable sinó per regar, neteja viària...50
- Plantació de vegetació de baix consum d’aigua.

5.3 Mesures per aconseguir, en els edificis i en l’espai públic, el reciclatge de residus.
Instal·lació de punts verds i àrees de recollida selectiva:
- Sensibilitzar als comerciants de la importància del reciclatge de residus.
- Soterrament de contenidors de recollida selectiva.
- Conscienciar als ciutadans i incidir en els seus hàbits i costums.

5.4 Foment de la mobilitat sostenible. Formació de carrils bici i nous itineraris de vianants:
- Determinar els vials principals de circulació de vehicles per tal de determinar l’illa de vianants i l’illa d’ús restrictiu a veïns
- Acotar l’illa de vianants en un àmbit superior a l’existent.
- Identificar l’illa d’ús restrictiu a veïns.

5.5 Actuacions de millora i restauració paisatgística, descontaminació del sòl i conservació de la biodiversitat en l’espai públic. Accions per a millorar la permeabilització del sòl:
- Plantació de vegetació autòctona en les zones verdes i de baix consum d’aigua.
- Incentivar els patis interiors d’illa com a patis permeables.


Camp d’actuació 6. Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments

6.1 Creació i millora d’espais segurs, vius i amigables incorporant criteris de proximitat
en l’espai públic i els equipaments:
- Ampliació de l’illa de vianants i l’illa d’ús restrictiu per a veïns.
- Prioritzar l'organització de serveis i la barreja d’usos en el barri per tal de fer compatible la vida personal i familiar amb el treball.
- Potenciar els recorreguts a peu amb seguretat de manera que el temps a emprar per a cada recorregut sigui el mínim per a la realització de desplaçaments al treball, a l’escola, al comerç, a l’habitatge...


Camp d’actuació 7. Programes per a la millora social, urbanística i econòmica

7.1 Programa de dinamització comercial:
- Dinamitzar i promoure el comerç local fora de la temporada turística.
- Activar el comerç millorant l’oferta.
- Satisfer la demanda comercial existent a la zona.

7.2 Programa per millorar la mobilitat urbana i el transport:
- Promoure l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport.
- Promoure els desplaçaments a peu.
- Reduir les emissions de CO2 i el soroll.


Camp d’actuació 8. Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques

8.1 Eliminació de barreres arquitectòniques:
- Donar accessibilitat i eliminar les barreres arquitectòniques de la via pública i de les edificacions ja sigui amb l’ampliació de voreres, formació de passos de vianants i guals, rampes en edificis d’accés al públic...
- Millorar l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda.

Accions del document