Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

PROJECTE D'AMPLIACIÓ D'OBRA DE DRENATGE SOTA EL CARRER DEL PORT DE REIG (PU03010OT)


L’objecte del present projecte és preveure les intervencions necessàries per ampliar l’obra de pas existent del rec del Moltó al carrer del Port de Reig, com a inversió necessària per al correcte funcionament del desguàs d’aigües pluvials i drenatge d’aquest sector, amb caràcter provisional, ja que la infraestructura de drenatge definitiva es plantejarà en un Pla especial d'infraestructures hidràuliques vinculat al desenvolupament dels sectors urbanitzables d’aquest àmbit. Les obres comprenen la demolició de l’obra de drenatge existent al rec del Moltó sota el carrer del Port de Reig i la instal·lació d’una nova estructura de12 mde llargada formada per un caixó prefabricat de formigó armat de4 md’amplada per1 mde gàlib. L’alçada lliure ve condicionada per les rasants del contorn, ja que aquesta zona és molt planera i les profunditats de llera són molt reduïdes. L’entroncament amb les ribes del rec es realitzarà amb la col·locació d’aletes d’escullera. Caldrà modificar la rasant del carrer per tal de suavitzar el ressalt que forma el calaix, mitjançant acords amb rampa que no superaran el 3% de pendent.


Contractista adjudicatari: Construccions Narcís Matas SL |  Pressupost adjudicació de l'obra: 50.542,26€

Inici de les obres: Febrer 2016  |  Termini d'execució de les obres: 3 setmanes


DOCUMENT

Aprovació definitiva DA 17.02.2017


Imatges abans de fer les obres

Accions del document