Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Projecte de cuneta revestida a al carretera de Roses a Montjoi, en en tram de la Torre del Sastre fins a al riera de Montjoi (GI14003OT)


L'objecte de les obres és la construcció d'una cuneta revestida que es farà des de la Torre del Sastre fins la riera de Montjoi amb un total de3.376 metres. Es farà mitjançant l’abocament de formigó en massa del tipus HM-30/P/20/I+E al llarg de tot el recorregut. Les dimensions de la cuneta seran de15 cmde profunditat per60 cmd’amplada, amb una pendent cap a l'interior de 1/6. Degut a la irregularitat dels marges del vial, s’haurà de preparar el terreny perquè es pugui abocar una profunditat mínima de formigó i garantir així la seva funció, amb el qual hi ha una important actuació de rebaix de terres i excavació de roca en desmunt. Als punts de la cuneta que es preveu la recollida d’aigua coincideixen amb dues obres de fàbrica existents, on es col·locaran reixes de drenatge al mateix nivell que aquesta per evacuar l’aigua canalitzada i donar més seguretat al trànsit rodat


Contractista adjudicatari: Cap de Creus, Catalana d'Infraestructures i Serves Associats - Excavacions Montserrat UTE  |  Pressupost adjudicació de l'obra: 88.420,00 €

Inici de les obres: 15.11.2016  |  Termini d'execució de les obres: 3 mesos


.DOCUMENT

Aprovació definitiva PLE 27.07.2015


Imatges abans de fer les obres

    

Accions del document