Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Projecte d'enderroc dels edificis situats a les parcel·les cadastrals 44947-01 i 44947-02 entre els carrers de Tarragona i Castell de la Trinitat (PU15004OT)


 L’objecte del projecte és descriure les obres necessàries per enderrocar els habitatges, de titularitat municipal, situats al carrer del Castell de la Trinitat, 27 i 29 i al carrer de Tarragona, 42 i 44, destinats, abans de l’adquisició, a usos residencials de planta baixa i planta pis. Es preveu la retirada de les línies de serveis, la construcció dels envans pluvials de la mitgera de l’habitatge del costat i l’adequació de l’espai resultant a l’espera d’una futura ordenació.


Contractista adjudicatari: Obres Pirinaiques SL  |  Pressupost adjudicació de l'obra: 42.964,70 €

Inici de les obres: 27.10.2016  |  Termini d'execució de les obres: 3 mesos


DOCUMENT

Decret alcaldia aprovació definitiva 25.05.2016


Imatges abans de fer les obres

Accions del document