Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Projecte equipament a la riera Ginjolers de Roses (SUF) (PU08020EN)


L’objecte del projecte és la construcció de la 1ª fase d’un nou equipament cultural situat a la Riera Ginjolers, a segona línia de mar, dins l’illa de vianants i en un dels carrers més cèntrics i comercials de la vila. Consisteix en un volum fragmentat mitjançant un pati obert per tal d’il·luminar naturalment tots els espais més importats del projecte així com resoldre la integració urbana de l’edifici i aconseguir una major funcionalitat i caràcter. A més del programa funcional propi de l’equipament, l’edifici inclou la sala de ball i les dependències associades a l’entitat de la SUF, tot ell distribuït de manera que es doni la màxima flexibilitat en els usos i l’organització general. Aquesta primera fase inclou la construcció de tot l’edifici a excepció de les instal·lacions i sistemes de compartimentació i acabats de les plantes 2ª i 3ª.


Contractista adjudicatari: Cobra Instalaciones y Servicios, S.A.  |  Pressupost adjudicació de l'obra: 1.838.575,36€

Inici de les obres: 01.10.2015  |  Termini d'execució de les obres: 12 mesos


DOC 1 - MEMÒRIES I ANNEXES 

DOC 2 - DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 1   |   DOC 2 - DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 2   |   DOC 2 - DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 3

DOC3 - PLEC DE CONDICIONS

DOCUMENT 4 - PRESSUPOST   |   DOC 4 - PRESSUPOST FORMAT EDITABLE (*.TCQ)

DOC 5 - PROJECTES PARCIALS I ALTRES DOCUMENTS COMPLEMENTARIS

Acord aprovació definitiva JGL 10.10.2014


Imatges abans de fer l'obra

  


MODIFICAT 1 DEL PROJECTE EXECUTIU EQUIPAMENT A LA RIERA GINJOLERS DE ROSES

L’objecte d’aquest projecte és variar la solució constructiva prevista de la llosa de fonamentació i dels murs de la zona del soterrani i adaptar-la a les noves condicions que s’han trobat durant l’execució dels treballs, com a conseqüència de l’alçada del nivell freàtic i d’acord amb la proposta de modificació de la direcció facultativa de les obres tramesa l’1 de febrer de 2016.

MODIFICAT 1 DEL PROJECTE EXECUTIU EQUIPAMENT A LA RIERA GINJOLERS DE ROSES

Aprovació definitiva JGL 05.09.2016


 

 

Accions del document