Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Projecte d'obres de la plaça de l'Empordà i entorns i soterrament de l'illa de contenidors CS-15 a Roses. (PU13028EN)


L’objecte del projecte és: soterrar els contenidors, en superfície, situats a l’àmbit de la plaça l’Empordà, al costat del carrer del Capità Ariza, instal·lant nou unitats de contenidors; reurbanitzar la plaça i les voreres dels carrers afectats pel projecte (carrers de Tarragona i de Girona), amb noves zones d’arbrat, enllumenat i mobiliari urbà. Amb aquesta actuació es genera un nou àmbit urbanitzat que connecta els dos equipaments municipals, com són el teatre i la biblioteca de Roses.


Contractista adjudicatari: Excavaciones y Pinturas, SAU  |  Pressupost adjudicació de l'obra: 296.450€

Inici de les obres: 06.03.2015  |  Finalització de les obres: 15.07.2015


PROJECTE DOC 1 | MEMÒRIA I ANNEXOS

PROJECTE DOC 2 | PLÀNOLS

PROJECTE DOC 3 | PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

PROJECTE DOC 4 | PRESSUPOST

PROJECTE DOC 5 | PROJECTES PARCIALS I ALTRES DOCUMENTS COMPLEMENTARIS

Publicació BOP 191214 AD JGL 28.11.2014


 Imatges abans de fer l'obra

     


Imatges obra finalitzada

   


 


 

Accions del document