Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Projecte d'adequació d'una zona d'aparcament a la parcel·la cadastral 008-00194 a la ronda de Circumval·lació dins l'àmbit 2 del SUND 1 (PU13011OT)


L’objecte del projecte és: netejar i desbrossar els terrenys, explanar la plataforma a ocupar deixant una zona menys planera, que és on se situen els arbres fruiters, sense pavimentar a excepció de la zona d'accés des del vial. Pel que fa al tancament s'aprofita l'existent en els costats est, oest i nord i s'en proposa un de nou al llarg del vial a la distància de 3 metres respecte a l'alineació amb materials tipus estaques per tal d'evitar l'accés des de qualsevol punt. La superfície total que comprèn l'àmbit d'actuació és de 6280m2.


Contractista adjudicatari: Excavaciones y Pinturas SAU  |  Pressupost adjudicació de l'obra: 30.998,08€

Inici de les obres: 30.04.2015 Finalització de les obres: 15.07.2015


PROJECTE

Acord aprovació definitiva JGL 30.05.2014


PROJECTE MODIFICAT 1

Aprovació definitiva JGL 17.05.2016


Imatges abans de fer l'obra

  


 Imatges obra finalitzada

   


Accions del document