Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Projecte de remodelació i ampliació de les dependències de la policia local (PU13014OT)


L’objecte del projecte és reformar l’edifici municipal format per planta soterrani, planta baixa i tres plantes pis i ampliar la superfície actual, que és de 447,51m², en 183,55 m² més. La superfície total després de la remodelació i de l’ampliació de les plantes, serà 631,06 m².


Contractista adjudicatari: Construcciones Horizon SA  |  Pressupost adjudicació de l'obra: 475.000€

Inici de les obres: 30.03.2015  |  Termini d'execució de les obres: 10 mesos | Finalització de les obres: 15.10.2015


DOCUMENT 1 MEMÒRIA   |   DOCUMENT 2 PLÀNOLS

DOCUMENT 3 PLEC DE CONDICIONS   |   DOCUMENT 4 AMIDAMENTS I PRESSUPOST

DOCUMENT 4 AMIDAMENTS I PRESSUPOST FORMAT EDITABLE (*.BC3)

DOCUMENT 5 ANNEXES   |   ESTUDI DE SEGURETAT I SALUD

Acord aprovació definitiva JGL 05.12.2014


 Imatges abans de fer l'obra

  


 Imatges de les obres finalitzades

      


Accions del document