Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Projecte simplificat de formació d'escocells i plantacions d'arbrat de l'avinguda de la Gola de l'Estany i carrer de la Punta de la Figuera (GI14014EN)


Les obres objecte d’aquest projecte es situen a l’Avinguda de la Gola de l’Estany, entre el carrer del Port de Reig i l’Avinguda de la Platja, i plantegen l’adequació i millora paisatgística de les zones més comercials de la urbanització de Santa Margarida mitjançant una actuació de jardineria amb plantació d’arbres d’alineació. Els treballs a realitzar a l’Avinguda de la Gola de l’Estany consistiran en l’eliminació de les 11 jardineres actuals reposant amb aglomerat asfàltic o panot segons correspongui, creació de 45 unitats d’escocell de 1,12 x 1,43 m lliures amb rigola de llamborda tipus terana de 24 x16 x 7 cm, plantació de 22 unitats de Tipuana Tipu de 18-20 cms de perímetre i plantació de 23 unitats de Washingtònia filifera de 3,5 - 4 metres, i formació de 2 guals al pas de vianants existent. Al carrer de la Punta de la Figuera consistiran en obertura de 9 forats de 170 x 180 cm en la zona d’aparcament, creació de 9 unitats d'escocell metàl·lic trapezoïdal fet amb planxa de corten de 20 cm amb rigola d’entrega a vorada amb llamborda tipus tègula de 24 x 16 x 7 cm, i plantació de 9 unitats de Washingtònia filifera de 3,5 - 4 metres.


Contractista adjudicatari: Construcciones Horizón SA  |  Pressupost adjudicació de l'obra: 41.019€

Inici de les obres: 07.10.2015  |  Termini d'execució de les obres: 1 mes

Finalització de les obres: 07.12.2015


DOCUMENT

Aprovació definitiva DA 29.12.2014


Imatges obra finalitzada

  


Accions del document