Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Projecte d'obres per soterrar l'illa de contenidors CS-23 i urbanització de l'entorn a la ronda Miquel Oliva Prat. (PU13027EN)


L’objecte del projecte és: realitzar l’obra civil per instal·lar una illa de contenidors soterrats que, actualment, es troben en superfície, a la cruïlla dels carrers de Granada i de Toledo amb la Ronda Miquel Oliva Prat i ampliar-la amb quatre contenidors més. Es preveu la reurbanització de l’entorn amb nova pavimentació i enllumenat, plantació d’arbrat i col·locació de mobiliari urbà, amb la finalitat d’unificar i simplificar la cruïlla existent i, a la vegada, incorporar aquest espai a l'entorn immediat de la Ciutadella i aconseguir una millora de la qualitat de l’espai urbà en aquest àmbit


Contractista adjudicatari: Excavaciones y Pinturas, SAU  |  Pressupost adjudicació de l'obra: 199.650€

Inici de les obres: 20.03.2015  |  Termini d'execució de les obres: 3 mesos | Finalització de les obres 08.03.2016


 PROJECTE DOC 1 | MEMÒRIA I ANNEXOS

PROJECTE DOC 2 | PLÀNOLS

PROJECTE DOC 3 | PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

PROJECTE DOC 4 | PRESSUPOST

PROJECTE DOC 5 | PROJECTES PARCIALS I ALTRES DOCUMENTS COMPLEMENTARIS

Aprovació definitiva JGL 12.12.2014


Imatges abans de fer l'obra

   


Imatges obres finalitzades

   

Accions del document