Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Projecte de prolongació d'un col·lector d'aigües pluvials al carrer de la Pujada al Puig Rom (GI15002OT)


L’objecte del projecte consisteix en la prolongació del col·lector general d’aigües pluvials existents al primer tram del carrer de la Pujada al Puig Rom, entre els carrers Tordera i Francesc Alegre, tot deixant sense servei l’últim tram de l’actual. Aquesta prolongació consistirà en la instal·lació de 88 ml de tub de polietilè d'un diàmetre nominal de 500 mm i l’execució de quatre pous de registre en els canvis de direcció i entroncaments.

Aquest col·lector es connectaria al col·lector que comença a la cruïlla del carrer Francesc Alegre amb la Pujada al Puig Rom, i que és la continuació de la canalització de la riera i passatge públic que discorre des del carrer del Cant dels Ocells, que es preveu substituir per un nou tub DN.400 mm. D’altra banda, també es preveu la realització d'embornals de gran capacitat en els punts singulars, connectats als pous mitjançant tub de 200 mm de diàmetre


Contractista adjudicatari: Sinorma S.L. |  Pressupost adjudicació de l'obra: 50.596,72€

Inici de les obres: gener 2016 |  Termini d'execució de les obres: 3 setmanes | Finalització de les obres: gener 2016


DOCUMENT

Aprovació definitiva RA 30.09.2015


 Imatges de l'execució de les obres

  

Accions del document