Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Projecte de reurbanització de l'àmbit de casc antic entre els carrers Nou, Gravina, Francesc Macià i Peralada. (PU09036OT)


L’objecte del projecte és reurbanitzar l’àmbit entre els carrers Nou, Gravina, Francesc Macià i Peralada dins del casc antic de Roses i dins l’àmbit del Pla de Barris, i també definir les noves seccions tipus de calçada i voreres, tot respectant les alineacions del Pla general vigent i les establertes en el projecte d’urbanització dels altres carrers o dels trams en projecte. Bàsicament consistirà en la substitució de la xarxa d’aigua; soterrament dels passos de carrers de les instal·lacions aèries com la baixa tensió i la telefonia; l’obra civil per a les instal·lacions de telecomunicacions; completar la xarxa de gas amb les escomeses que hi manquen; nova instal·lació de l’enllumenat públic amb lluminàries de baix manteniment i consum i que s’adaptin a la llei de contaminació lumínica; substitució de la xarxa de clavegueram incloses totes les escomeses i connexions; construcció d’una nova xarxa de pluvials que inclouen les escomeses i connexions; instal·lació de la xarxa de reg i plantació d’arbres de baix consum d’aigua; pavimentació dels espais i la implantació dels elements singulars com guals i escocells.


Contractista adjudicatari: Xavier Alsina S.A.  |  Pressupost adjudicació de l'obra: 511.069€

Inici de les obres: 05.10.2011  |  Termini d'execució de les obres: 9 mesos | Finalització de les obres: 20.05.2016


Projecte

DOCUMENT 1 - MEMÒRIA

DOCUMENT 2 - PLÀNOLS

DOCUMENT 3 - PRESSUPOST

 Decret Aprovació definitiva 22.10.2010


Projecte modificat 3

DOCUMENT

Aprovació JGL 24.04.2015


Imatges abans de fer l'obra

    


Imatges obra finalitzada

         


Accions del document