Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

PROJECTE CONSTRUCTIU DE NATURALITZACIÓ DE L'ENTORN DE LA MURALLA DE PONENT DE LA CIUTADELLA DE ROSES (PU16008EN)


L’objecte el projecte és definir i valorar les obres de renovació del marge esquerre del tram de la riera Trencada a l’alçada de la Ciutadella, entre la ronda de Circumval·lació i l’avinguda de Rhode, per fer-ho compatible amb la dignificació de l’entorn del monument, l’ús del passeig i de l’espai públic i zona verda.  Es preveu ampliar les façanes existents de la muralla, retirar les terres de rebliment que actualment les tapen o cobreixen en una bona part i desenterrar la font de la Vituà, rehabilitar-la i condicionar l’accés mitjançant rampes des de la ronda de Circumval·lació així com des de l’avinguda de Rhode.


DOCUMENT

Aprovació definitiva JGL 01.08.2016


Imatges abans de fer les obres


Accions del document