Aprovades les delegacions i competències de les diferents àrees municipals

Configuració de les noves àrees municipals de l'Ajuntament de Roses, així com delegacions i regidors responsables de cada àmbit.
Delegacions

Delegacions

22/06/2011 00:00 -   Departament de Comunicació i Premsa  
 • ÀREES MUNICIPALS I DELEGACIONS REGIDORS RESPONSABLES

El cartipàs municipal queda integrat per catorze àrees municipals, amb les delegacions que s’especifiquen a continuació:

Area de l’Alcaldia i serveis generals.

Secretaria particular. Protocol. Premsa. Comunicació i imatge.

Secretaria general. Serveis jurídics. Actes i resolucions. Contractació administrativa. Patrimoni. Responsabilitat patrimonial. Assegurances.

Organització i recursos humans. Servei d’Atenció al ciutadà (SAC). Registre general. Eleccions i cens. Arxiu municipal. Gestió documental. Informàtica i noves tecnologies. E-administració i processos administratius.

Àrea de Participació Ciutadana
.

Acció cívica, drets civils i participació. Relacions institucionals. Cooperació i solidaritat.

Àrea d’Economia i Hisenda.


Intervenció general. Planificació econòmica. Pressupost municipal. Administració financera i comptable. Control intern.

Tresoreria. Finançament. Gestió tributària. Cadastre. Inspecció tributària. Recaptació voluntària i executiva. Empreses municipals.

Àrea d’Urbanisme
.

Planejament i gestió urbanística. POUM. Projectes i obres municipals. Habitatge.
Intervenció administrativa. Llicències d’obres. Control i disciplina urbanística

Àrea d’Infraestructures i Serveis Públics.


Via pública. Manteniment urbà. Pavimentació. Enllumenat públic. Subministrament d’aigüa, clavegueram i sanejament. Neteja viària. Parcs i jardins. Cementiri i serveis funeraris. Manteniment edificis municipals. Subministraments. Estalvi energètic. Ocupació i ús de l’espai públic. Ocupació de la via pública. Mercat municipal sedentari. Neteja de platges. Conservació de camins naturals. Recollida i tractament de residus. Deixalleria.

Àrea de Medi Ambient
.

Patrimoni natural. Agenda local 21. Educació ambiental. Llicència d’activitats. Litoral. Pla d’usos de les platges.

Sanitat. Control higiènic i sanitari. Aliments. Animals domèstics. Controls tècnics i reglamentaris.

Àrea de Seguretat Ciutadana
.

Policia local. Trànsit i mobilitat. Grua i dipòsit municipal. Policia administrativa. Protecció civil. Plans de protecció. Guals. Transport públic. Parades taxis. Senyalització vial i semàfors.

Àrea d’Ensenyament
.

Centres escolars. Consells escolars. Llars d’infants. Ensenyament no reglat. Activitats formatives. Formació d’adults. Oficina municipal d’escolarització. Oficina català.

Àrea de Benestar Social
.

Serveis socials. Assistència social. Gent gran. Dona. Integració social. Immigració. Drogodependències. Família. Infància. Voluntariat.

Àrea de Cultura
.

Cultura i patrimoni cultural. Promoció cultural. Biblioteca municipal. Teatre. Patrimoni històric cultural. 

Àrea de Carnaval i Festes
.

Carnaval. Festes. Tradicions populars. Activitats recreatives.

Àrea d’Esport i Joventut
.

Joventut. Informació juvenil. Lleure.

Esports. Instal·lacions i equipaments esportius. Promoció i foment de l’esport. Activitats esportives i Casals municipals.

Àrea de Pomoció Econòmica i Fires

Promoció. Ocupació. Desenvolupament local. Comerç. Consum. Zona industrial. Fires temàtiques. Mercats de no sedentaris

Àrea de Turisme

Turisme.

Els regidors responsables de cadascuna d’aquestes àrees, encarregats de dirigir-les, gestionar-les i coordina-les són 

 • Montserrat Mindan Cortada, les àrees de Turisme i Participació Ciutadana
 • Manel Escobar Yegua, l’àrea d’Economia i Hisenda
 • Sílvia Ripoll Cayuela, l’àrea d’Urbanisme
 • Àngel Tarrero González, l’àrea de Seguretat Ciutadana
 • Marc Danés i Zurdo, les àrees de Benestar Social i Cultura
 • Josep Maria Mas Blanch Ponce, l’àrea d’Infraestructura i Serveis Públics
 • Sílvia Useros Moyano, l’àrea d‘Ensenyament
 • Joan Manel Fernández Martínez, l’àrea de Carnaval i Festes
 • Anna Jorquera Navarro, l’àrea d’Esports i JoventutAmbrosio Martínez i Olivares, l’àrea de Promoció Econòmica i Fires.
 • Carles López Expósito, l’àrea de Medi AmbientION

DELEGACIONS ESPECIALS DE SERVEIS

Aprovació de les delegacions especials dels tres regidors de l’Ajuntament que s’encarregaran dels tres districtes que integren les urbanitzacions del municipi, amb la següent denominació i abast geogràfic:

Districte 1: Santa Margarida i Salatar, a càrrec de Manel Escobar.

 

Districte 2: Puig Rom i Canyelles, que comprèn les urbanitzacions de Puig Rom, Canyelles Grosses i Canyelles Petites. Regidor delegat: Josep Maria Mas Blanch.

 

Districte 3: Mas Fumats- Mas Boscà i que comprèn les urbanitzacions de Mas Fumats, Mas Boscà, La Garriga, El Cortijo, El Cardo i Argonista. Està a càrrec de Sílvia Ripoll.

 

Aquests tres regidors tenen delegades les següents facultats:

 

 •  

 • vetllar per la coordinació entre l’Ajuntament i les associacions i entitats ciutadanes que operen en el districte
 •  

 • fer el seguiment de l’acció de govern en el districte
 •  

 • informar els ciutadans i entitats veïnals de les qüestions de competència municipal que afecten el planejament i gestió del districte
 •  

 • proposar a l’Ajuntament prioritzar actuacions en l’àmbit de les matèries de competència municipal relatives al districte
 •  

 • plantejar a l’Ajuntament prioritats pressupostàries així com les inversions a realitzar en el districte perquè es tinguin en compte a l’hora d’elaborar els pressupostos municipals
 •  

 • atendre les propostes, suggeriments o queixes de la ciutadania
 •  

 • recollir i canalitzar les peticions i propostes de la ciutadania i de les entitats ciutadanes pel que fa al funcionament dels serveis i actuacions municipals i ales necessitats del districte

 

 
TINÈNCIES D’ALCALDIA i MEMBRES JUNTA DE GOVERN LOCAL

Finalment han estat designats set tinents d’alcalde que, al mateix temps, integraran també la Junta de Govern Local:

 • 1r tinent d'alcalde Montserrat Mindan
 • 2n tinent d'alcalde: Manel Escobar
 • 3r tinent d’alcalde. Sílvia Ripoll
 • 4t tinent d’alcalde: Angel Tarrero
 • 5è tinent d’alcalde: Marc Danés
 • 6è tinent d’alcalde: Josep M. Mas Blanch
 • 7è tinent d’alcalde: Sílvia Useros

 • Compartir:
 • Facebook
 • Twitter
 • del.icio.us
 • Meneame
 • Digg
Documents

Accions del document