Un pressupost rigorós per a la reactivació econòmica del municipi

El pressupost municipal de Roses per a l’any 2013 ascendeix a un total de 36.884.224€, xifra que representa un augment d’un 1,24% respecte a 2012. D’aquesta quantitat, en destina 2,9 M€ a noves inversions, mentre que els principals esforços se centren en el manteniment de la qualitat i prestacions dels serveis municipals que el consistori ofereix a la ciutadania, en la millora de les zones urbanes i en el posicionament turístic del municipi, com a eixos estratègics de reactivació econòmica i acció contra la crisi.
Presentació pressupost 2013

Presentació pressupost 2013

21/12/2012 00:00 -   Departament de Comunicació i Premsa  

 

Paral·lelament, el pressupost dóna ple compliment al nou marc normatiu establert, reduint els ratis d’endeutament municipal i mantenint-lo -juntament amb el creixement de la despesa- per sota dels màxims permesos legalment, complint les normes d’estabilitat pressupostària i pagant als seus proveïdors en curts terminis, sense incrementar els tributs.

Tot i mantenir la tendència d’austeritat i estricta contenció de la despesa marcades amb l’aprovació del pressupost 2012, la solvència econòmica de l’Ajuntament de Roses permet, doncs, encarar el futur més proper amb tranquil·litat, destinant mitjans a la reactivació econòmica i turística del municipi i, el que des de l’equip de govern es considera més important, sense necessitat d’eliminar ni aplicar reajustaments en els serveis públics i prestacions que ofereix a la ciutadania.

Sense retallades i amb especial atenció a les necessitats socials provocades per la crisi

Les despeses en serveis destinats a ensenyament, cultura, esports, joventut o infraestructures i serveis públics,... no patiran retallades a Roses, mentre que l’Àrea de Benestar Social, i les partides encarregades d’afrontar directament les necessitats socials derivades de les conseqüències de la crisi, es veuen reforçades amb nous fons.

Respecte a 2012 (any en què Benestar Social ja va incrementar la seva dotació tot i la reducció generalitzada aplicada a la majoria d’àrees municipals), el pressupost destinat a serveis socials creix en un 5,86%. Entre les noves accions que s’impulsaran, es troben la posada en marxa del centre de distribució d’aliments, la creació del nou servei d’àpats a domicili o l’ampliació de la dotació destinada a contractes d’atenció social. També es manté la partida de prestacions d’urgència social dotada amb 55.000 € i es crea una altra de 20.000 €, per a l’atenció de casos concrets en matèria d’habitatge i mediació.

Pensant en el retorn social i en la important tasca que entitats i associacions del municipi realitzen en els àmbits social, cultural, esportiu, juvenil, de suport al comerç, etc, el consistori manté també les partides destinades a subvencionar i donar impuls a les seves accions.

Reactivació econòmica:
- posicionament turístic pensant en el futur

Davant l’actual conjuntura de crisi econòmica, l’equip de govern de Roses aposta pel manteniment de l’atractiu i posicionament turístics de la població, conscient que un elevat percentatge de la seva ciutadania en depèn directament o indirectament d’aquest sector, i atenent el potencial i la capacitat demostrats en els darrers temps per mantenir-se com a principal motor econòmic del municipi.

En aquest apartat destaca l’increment dels pressupostos destinats a Turisme (amb un augment d’un 22 % respecte a 2012) i Promoció Econòmica (un 24%), amb l’objectiu d’obrir noves línies d’actuació en aquells àmbits on el municipi reuneix un major potencial de creixement i especialització (turisme nàutic i esportiu, creuerístic, de congressos,...), aconseguint aixi augmentar l’ocupació i desestacionalitzar la temporada. D’aquesta manera, es destinen 32.000 € a la realització de congressos turístics, 10.000€ a la promoció de la Badia de Roses com a integrant del Club de les Badies més Belles del Món, 60.000€ al programa d’esdeveniments nàutics de la temporada 2013, 24.000 € a la potenciació de les visites al Port Pesquer, 60.000 a l’Estació Nàutica, 16.200 € al conveni amb ACOR i 50.000 € més a la realització de la Fira de la Rosa, que consolida així la seva realització i aposta pel seu creixement.

Paral·lelament a aquestes actuacions, es destinen també fons a la millora de l’entorn urbà (cas de la nova campanya Roses Posa’t Guapa, amb 50.000 € de dotació,...), així com a la seguretat ciutadana, aspectes primordials a tenir en compte, tant per vetllar per la qualitat de vida i el grau de satisfacció dels veïns del municipi, com per mantenir l’atractiu turístic de la població. (veure també apartats Inversions i Urbanisme)

- sense augmentar la pressió tributària al ciutadà

Igualment destacable és el fet que, tot i el manteniment de serveis, les millores en l’entorn urbà i en la promoció turística, i la reactivació de noves inversions en el municipi, es manté la contenció fiscal establerta en l’aprovació de les Ordenances Fiscals per a 2013, amb la voluntat de no augmentar la pressió fiscal a persones, famílies i empreses. En conjunt, els ingressos tributaris formats pels impostos i taxes municipals, augmentaran únicament en un 0,39%.

Noves inversions: el municipi millorarà

Un dels aspectes destacables del pressupost previst per al proper exercici a Roses és la seva capacitat per generar inversions, les quals es destinen principalment a la millora de l’entorn urbà i de l’atractiu turístic. En total, 2.900.000 €, on destaquen els següents projectes:

- Reurbanització carrers St Isidre, St. Pere Alt, St. Pere Baix, tram Badosa 411.000 €
- Condicionament pl. Catalunya 380.000 €
- Brollador aigua 250.000 €
- Adequació Castell de la Trinitat 257.000 €
- Rehabilitació i millores Ciutadella 105.000 €

La resta d’inversions es destinaran a un paquet de projectes de millora i reposició de vies públiques i serveis municipals (enllumenat, jardineria, cementiri, clavegueram...) dotat amb 812.000 €, i a un altre de millores dels equipaments municipals, de 625.000 € (veure quadre inversions annex).

Ple compliment a la normativa legal

El pressupost 2013 de Roses dóna total compliment a les tres regles fiscals establertes pel nou marc jurídic marcat per la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera: compleix amb la pauta de dèficit zero establerta com a objectiu d’estabilitat, redueix el seu endeutament públic i el situa en un 67,93% dels ingressos corrents (la normativa permet fins a un 75%), i conté el creixement de la seva despesa no financera en un 1,62% (mentre que per a 2013, la llei fixa un màxim de l’1,70%).

És destacable també el fet que les despeses financeres (amortització de crèdits), presenten en el nou pressupost una disminució del 28,76%, fruit de la finalització de fins a dotze operacions financeres al llarg del 2012, any durant el qual el consistori no ha concertat cap nova operació d’endeutament.

Per la seva banda, el pressupost 2013 sí contempla la possibilitat de concertar un crèdit d’1 M€ per fer front a una part de les inversions aprovades, el qual s’efectuarà en cas que el romanent de tresoreria que s’obtingui de la liquidació del pressupost de 2012, no sigui suficient per atendre aquestes inversions. Tot i així, en cas de concertar aquesta nova operació, l’endeutament es mantindrà en un 67,93% sobre els ingressos corrents previstos per 2013, i es reduirà en 1,5M€ respecte a l’endeutament existent a 31 de desembre de 2012.

  • Compartir:
  • Facebook
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Meneame
  • Digg

Accions del document