Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Tramits / 08. COMUNICACIÓ PRÈVIA OBRA MENOR

08. COMUNICACIÓ PRÈVIA OBRA MENOR


Característiques

 • Àrea tramitadora: Urbanisme
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció al ciutadà
 • Destinatari, qui ho pot comunicar: Persona física o jurídica
 • Normativa legal:
  • Pla general d'ordenació urbana de Roses.
  • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010); modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
  • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme (DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).
  • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (DOGC núm. 6623, de 15.05.2014).
  • Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (DOGC núm. 6920, de 24.07.2015).
 • Preu / taxes
  • Taxa: 16,22 €
  • ICIO: 3,50% sobre el pressupost dels treballs a realitzar
 • Tipus d'obres:
 • Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d'ampliació, reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions que, d'acord amb la legislació sobre ordenació de l'edificació, no requereixin l'elaboració d'un projecte tècnic, tals com:
  • Canviar paviments interiors i exteriors (patis i eixides), paviment dels graons d'escala i sòcols.
  • Revestiments interiors i exteriors.
  • Reparar, substituir o muntar instal·lacions interiors (d'aigua, gas, electricitat, telefonia, calefacció, aspiració, seguretat, audiovisuals i altres instal·lacions domèstiques) vistes o amb realització de regates a les edificacions i que no afectin l'estructura.
  • Instal·lar aparells d'aire condicionat.
  • Col·locar o substituir falsos sostres, motllures i ornaments interiors.
  • Col·locar reixes en finestres o portes, sense modificar el buit arquitectònic de façana, les seves mides ni proporcions, i sense crear perfils sortints de l'alineació de façana.
  • Substituir o instal·lar tancaments, sense modificar el buit de façana.
  • Reformar cuines, banys, lavabos o safaretjos existents: enrajolats, instal·lacions, aparells sanitaris, marbres i mobles de cuina, en tots els casos sense modificació de la distribució d'envans i sense realitzar forats en façanes exteriors o de carrer.
  • Construir, reparar i substituir canonades o desguassos a l’interior de les edificacions i parcel·les.
  • Pintar, estucar i mantenir façanes.
  • Netejar solars i terrenys i/o petites obres d’enjardinament.
  • Reparar cobertes i terrats sense que afectin elements estructurals.
  • Reposar i substituir materials i elements que no afectin estructura.
  • Obres interiors a locals no destinats a habitatges que no modifiquin l’estructura.
 • La construcció o la instal·lació de murs i tanques.
 • La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.
 • Observacions: Les esmentades obres estan subjectes a llicència urbanística si es duen a terme:
  • En sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat.
  • En béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.

Com es fa

 • Documentació necessària:
 • Sol·licitud normalitzada (vegeu model a l'apartat "Documents"), acompanyada de la següent documentació:
  1. Pressupost execució material.
  2. Justificant de pagament de les taxes municipals i l'ICIO (impost sobre construccions, instal·lacions i obres) corresponent.
  3. Plànol cadastral i/o plànol de situació amb indicació de la finca on es pretén executar obres.
  4. Croquis acotat (en els casos com: tanques, pavimentació exterior, canvis de distribució ...).
  5. En el cas de talar un arbre també cal aportar:
   a) Justificació tècnica de la necessitat o motiu de la tala
   b) Fotografies de l'arbre a talar
   c) Plànol d'emplaçament de la finca grafiant l'arbre a talar 
 • Observacions:
 • A la instància normalitzada, l'interessat declara responsablement:
  1. Que actua en nom propi i/o en cas d'actuar com a representant legal, disposa de tots els poders necessaris per tramitar aquesta comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
  2. Que les obres descrites s'ajusten a la normativa urbanística i a les ordenances municipals.
  3. Que, en cas de generar residus, disposa d'un contracte d'acceptació d'enderrocs i residus de la construcció signat pel contractista i pel gestor, que garanteix la correcta destinació dels residus d'acord amb la normativa vigent al respecte, si s'escau. CAL ESPECIFICAR-HI el nom del gestor i la data del contracte.
  4. Que el contractista de les obres descrites està donat d'alta de l'IAE (impost sobre activitats econòmiques). CAL ESPECIFICAR-HI el contractista (nom i cognoms/empresa).
  5. Que disposa, en el cas que sigui preceptiu, de l'autorització/comunicació/declaració... sectorial que correspongui (Servei de Costes, Agència Catalana de l'Aigua, Parc Natural del Cap de Creus...).
  6. Que les dades consignades en la declaració són certes i que aporta els documents relacionats a la comunicació.
 • Efectes de la comunicació:
  1. La persona interessada resta habilitada per executar l'acte de què es tracti des del moment de la presentació de la comunicació prèvia i dels documents requerits, sempre i quan les obres s'ajustin a la normativa urbanística i s'hagin pagat les taxes municipals i l'ICIO corresponent.
  2. La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada que consti en la comunicació o en la documentació preceptiva determinen, amb l'audiència prèvia de les persones interessades, la impossibilitat de continuar duent a terme l'acte comunicat des del moment en què es notifiqui la resolució corresponent a les persones afectades, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que escaiguin (article 74.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística - DOGC núm. 6623 de 15.05.2014).
  3. L'interessat resta obligat a presentar i facilitar totes les dades que pugui exigir l'Ajuntament de Roses per a la inspecció i comprovació dels documents esmentats en aquesta comunicació. 
 • Condicions generals:
  1. El termini màxim per iniciar les obres és d'un mes i de sis mesos per acabar-les, comptats ambdós terminis des de l'endemà de la presentació de la comunicació. Aquests terminis podran ser prorrogables si es reuneixen les condicions previstes a l'article 189 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme (DOGC núm. 5686 de 05.08.2010), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (DOGC núm. 6077 de 29.02.2012).
  2. Aquesta comunicació no dóna dret a exercir cap activitat comercial, industrial, econòmica o empresarial. En aquest cas, s'haurà de comunicar l'exercici de l'activitat o disposar de la llicència o autorització corresponent expedida per l'administració competent.
  3. S'han de gestionar de manera controlada les terres, els enderrocs, les runes i els residus de la construcció generats en les obres d'enderroc, construcció i excavació, d'acord amb l'Ordenança municipal de residus i neteja urbana.
  4. Finalitzades les obres, l'interessat ha de disposar d'un certificat de gestor referent a la quantitat i tipus de residus lliurats, d'acord amb el Decret 89/2010 segons el qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC).
  5. Ha de complir l'Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions.Accions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet