BAIXES DE VEHICLES

Tramitació de les sol·licituds de baixa de vehicles de més de 3,5 tones, ciclomotors, motocicletes, autobusos i vehicles d'època o històrics, d'acord amb el conveni subscrit entre l'organisme autònom "Jefatura Central de Tráfico" i la "Federación Española de Municipios y Provincias" per a l'intercanvi d'informació i la mútua col·laboració administrativa, signat a Madrid, el 15 de març de 2006.


Característiques

 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Preu / taxes:  Vegeu l'enllaç a les taxes oficials. Si s'aporta el certificat de tractament mediambiental o el vehicle té 15 anys o més des de la seva matriculació a Espanya, està exempt de pagar la taxa.

Com es fa

 • Documentació necessària:
  • Sol·licitud de baixa signada pel titular (si són diversos titulars, caldrà la signatura de tots)
  • DNI, passaport o targeta de residència en vigor de cadascun dels titulars
  • Si es tracta d'un ciclomotor: original de la llicència de circulació i del certificat de característiques ( o declaració jurada d'haver-los extraviat )
  • A la resta de casos: original del permís de circulació i de la targeta d'inspecció tècnica ( o declaració jurada d'haver-los extraviat )
  • Pagament de les taxes corresponents (8,30 €). Si el vehicle té 15 anys o més està exempt de pagar la taxa.
 • Documentació que es torna al ciutadà:
  • Còpia de la sol·licitud amb el segell d’entrada
  • DNI, passaport o targeta de residència
 • Observacions:
  L'Ajuntament de Roses enviarà a la prefectura de Trànsit:
  · La/les sol·licitud/s amb el segell d’entrada
  · La documentació original ( o declaració jurada de pèrdua )


  Un cop enviada, la Prefectura de Trànsit trametrà a l'ajuntament la resolució de la baixa. No s'envia cap comunicació a l'interessat.

DocumentsAccions del document