BAIXES DE VEHICLES

Tramitació de les sol·licituds de baixa definitiva de vehicles per trasllat a un altre país (trànsit comunitari i exportació), vehicles d'època històrics, amb valor de col·lecció o destinats a museus i els vehicles que materialment no existeixin, aportant la documentació que justifiqui la seva no entrega a un CAT (Centre Autoritzat de Tractament).

La resta de baixes definitives, de tot tipus de vehicles, inclosa la maquinària industrial articulada, seran de tramitació obligada en un CAT autoritzat, d'acord amb el Reial Decret 20/2017, de 20 de gener, sobre els vehicles al final de la seva vida útil.


Característiques

 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Preu / taxes:  Vegeu l'enllaç a les taxes oficials. Si s'aporta el certificat de tractament mediambiental o el vehicle té 15 anys o més des de la seva matriculació a Espanya, està exempt de pagar la taxa.

Com es fa

 • Documentació necessària:
  • Sol·licitud de baixa signada pel titular (si són diversos titulars, caldrà la signatura de tots)
  • DNI, passaport o targeta de residència en vigor de cadascun dels titulars
  • Si es tracta d'un ciclomotor: original de la llicència de circulació i del certificat de característiques ( o declaració jurada d'haver-los extraviat )
  • A la resta de casos: original del permís de circulació i de la targeta d'inspecció tècnica ( o declaració jurada d'haver-los extraviat )
  • Pagament de les taxes corresponents (8,30 €). Si el vehicle té 15 anys o més està exempt de pagar la taxa.
 • Documentació que es torna al ciutadà:
  • Còpia de la sol·licitud amb el segell d’entrada
  • DNI, passaport o targeta de residència
 • Observacions:
  L'Ajuntament de Roses enviarà a la prefectura de Trànsit:
  · La/les sol·licitud/s amb el segell d’entrada
  · La documentació original ( o declaració jurada de pèrdua )


  Un cop enviada, la Prefectura de Trànsit trametrà a l'ajuntament la resolució de la baixa. No s'envia cap comunicació a l'interessat.

DocumentsAccions del document