CANVI DE TITULARITAT D'UN NÍNXOL O COLUMBARI EL TITULAR DEL QUAL SIGUI DIFUNT

Canviar la titularitat d'un nínxol


Característiques


Com es fa

 • Documentació comuna en tots els casos:

  1. Instància.
  2. Justificant pagament taxes.
  3. Fotocòpia del DNI del sol.licitant.
  4. Títol del nínxol.
  5. Certificat de defunció del titular del nínxol (en el supòsit de no ésser inhumat en el cementiri de Roses).
  6. Certificat de darreres voluntats del difunt, titular del nínxol.
  7. Acta designació beneficiari i DNI d´aquest.


  A) TRANSMISSIÓ A FAVOR DEL BENEFICIARI DESIGNAT:

  • El beneficiari haurà d'identificar-se i acreditar la defunció del titular del dret de la sepultura per qualsevol dels mitjans admissibles en dret. 

   

  B) SI EL DIFUNT VA FER TESTAMENT (i no hi ha beneficiari designat):

  • Fotocòpia del certificat de defunció i d'últimes voluntats del causant, amb l'últim testament del titular del nínxol conforme en deixa hereu al sol·licitant.
  • Escriptura d'acceptació d'herència (en el supòsit que el testament no estigui acceptat).
  • En el supòsit de què el sol·licitant no sigui l'hereu o bé no sigui l'únic hereu: renuncia dels hereus a favor del sol·licitant.
  • Còpia dels DNI de tots els implicats (sol·licitant i els possibles hereus que renuncien a favor d'ell)

  C) SI EL DIFUNT NO VA FER TESTAMENT (i no hi ha beneficiari designat):

  • S´haurà d´acreditar la successió mitjançant l´aportació de l´acta notarial o l´Auto judicial de declaració d´hereus dels quals resulti l´hereu o hereus del causant titular de la concessió, així com qualsevol altre mitjà de prova admissible en dret on consti la seva relació i proximitat de parentesc (llibre de família...)
  • Si són varis els hereus: Declaració signada per tots els hereus, acompanyada dels seus DNI, conforme ells són els únics hereus i que accepten que la titularitat del nínxol passi a nom del sol·licitant.
  • Còpia dels DNI de tots els implicats. 

  D) TRANSMISSIÓ A FAVOR DEL POSSEÏDOR DELS TÍTOLS:

  Supletòriament, quan no pugui acreditar-se la transmissió per cap de les formes anteriors per circumstàncies degudament justificades en l'expedient, els posseïdors de títols de sepultures que figurin registrades a nom de persones difuntes podran sol·licitar provisionalment el traspàs al seu favor.

  A aquest efecte hauran d'acreditar la possessió del títol i la defunció del seu titular. No caldrà justificar documentalment la defunció del titular quan per raons de data d'expedició de títol o altre causa notòria resulti provat a judici de l'Ajuntament.

  Les transmissions que es realitzin a favor dels posseïdors es formalitzaran en expedient administratiu, previ anunci en el BOP, perquè s'hi puguin oposar els qui creguin que tenen dret a fer-ho, sense perjudici de tercers amb millor dret.

  E) TRANSMISSIÓ SUBSIDIÀRIA:

  Transmissió a favor de la persona que acrediti el pagament dels rebuts dels últims 4 anys, per qualsevol de les formes vàlidament admeses en dret.

   
 • Documentació resultant:
  • Notificació Decret d'Alcaldia
  • Títol de concessió del nínxol (a nom de l'actual titular)
 • Necessitat de designar beneficiari:

  El titular del dret funerari haurà de designar, en el moment de la seva adquisició, un beneficiari titular i podrà designar un beneficiari substitut, del nínxol, ossera, columbari o panteó per a després de la seva mort. Veure tràmits relacionats: "designació beneficiari nínxol"

 • Observacions:

  Els títols dels nínxols i columbaris actualment s'expedeixen en format electrònic


DocumentsAccions del document