CANVI DE TITULARITAT D'UN NÍNXOL O COLUMBARI EL TITULAR DEL QUAL SIGUI DIFUNT

Canviar la titularitat d'un nínxol


Característiques


Com es fa

 • Documentació necessària:
  1. Instància.
  2. Justificant pagament taxes.
  3. Fotocòpia del DNI del sol.licitant.
  4. Títol del nínxol.
  5. Certificat de defunció del titular del nínxol (en el supòsit de no ésser inhumat en el cementiri de Roses).
  6. Certificat de darreres voluntats del difunt, titular del nínxol.
  7. Acta designació beneficiari i DNI d´aquest.


  SI EL DIFUNT VA FER TESTAMENT

  1. Fotocòpia del darrer testament del titular del nínxol conforme en deixa hereu al sol·licitant.
  2. Escriptura d'acceptació d'herència (en el supòsit que el testament no estigui acceptat).
  3. En el supòsit de què el sol·licitant no sigui l'hereu o bé no sigui l'únic hereu: renuncia dels hereus a favor del sol·licitant.
  4. Còpia dels DNI de tots els implicats (sol·licitant i els possibles hereus que renuncien a favor d'ell)


  SI EL DIFUNT NO VA FER TESTAMENT

  1. S´haurà d´acreditar la successió mitjançant l´aportació de l´acta notarial o l´Auto judicial de declaració d´hereus dels quals resulti l´hereu o hereus del causant titular de la concessió, així com qualsevol altre mitjà de prova admissible en dret on consti la seva relació i proximitat de parentesc (llibre de família...)
  2. Si són varis els hereus: Declaració signada per tots els hereus, acompanyada dels seus DNI, conforme ells són els únics hereus i que accepten que la titularitat del nínxol passi a nom del sol·licitant.
  3. Còpia dels DNI de tots els implicats.
TRANSMISSIÓ A FAVOR DEL POSSEÏDOR DELS TÍTOLS
1. Instància.
2. Justificant pagament taxes.
3. Fotocòpia del DNI del sol.licitant.
4. Títol del nínxol.
Subsidiàriament, transmissió a favor de la persona que acrediti el pagament dels rebuts dels últims 4 anys, per qualsevol de les formes vàlidament admeses en dret.
 • Documentació resultant:
  • Notificació Decret d'Alcaldia
  • Títol de concessió del nínxol (a nom de l'actual titular).
 • Necessitat de designar beneficiari:

  El titular del dret funerari haurà de designar, en el moment de la seva adquisició, un beneficiari titular i un beneficiari substitut, del nínxol, ossera, columbari o panteó per a després de la seva mort. Veure tràmits relacionats: "designació beneficiari nínxol"

 • Observacions:

  Una vegada l'interessat hagi rebut la notificació del Decret d'Alcaldia de concessió del nínxol ha de passar per la Unitat de Serveis Jurídics (Pça. Catalunya, 12, 3r), en horari d'oficina (de 10 a 14 h),  a recollir el títol del nínxol a nom del nou titular.


DocumentsAccions del document