CERTIFICAT D'APROFITAMENT / QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA

Es tracta de la sol·licitud d'elaboració del certificat que conté la qualificació urbanística d'uns terrenys, on s'indica les condicions d'urbanització que han de complir.


Característiques

 • Àrea tramitadora: Urbanisme.
 • Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.
  Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà l'Oficina d'assistència en matèria de registres (plaça de Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.

  En el supòsit que s'actuï per mitjà de representant, caldrà que s'acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna.
  A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació per apoderament "apud acta" efectuada en el Servei d'Atenció al Ciutadà, o bé de forma electrònica.(cliqueu el link).

 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Preu: Les taxes o els impostos que es deriven del tràmit cal fer-los efectius mitjançant la carta de pagament que se us remetrà una vegada hàgiu formalitzat la sol·licitud (de forma presencial o electrònicament) o mitjançant ingrés per  transferència bancària al compte d’aquest Ajuntament.


                                     IBAN AJUNTAMENT ROSES ES46 2100 0138 8702 0047 4394

                                                                   IMPORTANT: 

  • En cas de pagament per transferència bancària cal indicar el codi de la carta de pagament i/o les següents dades:  
                               - Certif. urbanístic + el nom i número de carrer de la finca. 
  • En cas de pagament per transferència bancària cal que envieu una còpia del comprovant de pagament  com a document adjunt a la sol·licitud. 
  • Si es fa de manera presencial, podeu pagar amb targeta de crèdit o dèbit.
    
 • Les taxes/impost a pagar per a aquest tràmit són les següents:

NO ES TRAMITARÀ CAP SOL·LICITUD SENSE QUE S'HAGI EFECTUAT EL PAGAMENT DE LES TAXES I/O IMPOSTOS ABANS DESCRITS

 • Documentació resultant: Certificat.
 • Termini de màxim de durada del procediment: Un mes.

Com es fa

 • Documentació necessària: 
 •  Sol.licitud de certificat de qualificació urbanística degudament emplenada.

- Si es presenta electrònicament (via on-line): vegeu el model d'instància clicant aquí(requereix autenticació)
- Si es presenta presencialment: vegeu el model d'instància clicant aquí.
- La referència cadastral consta en el rebut d'IBI (urbana). O bé, podeu consultar-la clicant aquí.

Els interessats es responsabilitzaran de la veracitat de tots els documents que presentin.

Amb la instància cal adjuntar-hi, OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació:

  1. Acreditació de la representació (en el supòsit que s'actuï per mitjà de representant). (cliqueu el link).
  2. Justificant de pagament de les taxes municipals corresponents (vegeu l'import a pagar i com fer el pagament a l'apartat "Característiques", subapartat "Preu" d'aquest mateix tràmit). 

 

 


Normativa

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) de Roses.

Accions del document