Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Tramits / COMUNICACIÓ PRÈVIA D'OBERTURA D'ACTIVITAT (RECREATIVES-ESPECTACLES)

COMUNICACIÓ PRÈVIA D'OBERTURA D'ACTIVITAT (RECREATIVES-ESPECTACLES)

Què són les “activitats classificades” sotmeses a Comunicació prèvia d’obertura ?
Les activitats classificades són activitats incloses en els annexos de la Llei 20/2009 o de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. D’aquestes n’hi ha algunes que es sotmeten a règim de llicència i d’altres, les que es considera que tenen un menor impacte potencial sobre el medi ambient, la salut o la seguretat de les persones, a règim de Comunicació prèvia d’obertura. Són les tipificades en l’annex III de la Llei 20/2009, i les que reuneixen els requisits de l’article 124 del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

A tall d’exemple, hi trobem:

 • Bars musicals, discoteques, tots ells amb un aforament potencial inferior a 150 persones
 • Establiments oberts al públic destinats a espectacles cinematogràfics. 

 

 Què cal fer per poder obrir una activitat classificada, sotmesa a Comunicació Prèvia ?

Simplement, un cop adequat el local (en base la corresponent llicència urbanística, ja sigui comunicació prèvia, obra menor o obra major, en funció de les actuacions que s'hagin de fer) cal comunicar l'obertura de l'establiment presentant tota la documentació que es detalla més avall.

Aquest tràmit permet iniciar l'activitat de manera immediata, sempre i quan la documentació presentada sigui completa. En el cas que faltin documents o informació necessària, no es podrà considerar correctament formalitzada la Comunicació, i per tant el desenvolupament de l'activitat no es podrà considerar legitimada. 

Trobareu més informació al respecte d'aquesta qüestió a l'apartat de Normativa aplicable.


Característiques

 • Unitat tramitadora : Àrea de Medi Ambient
 • Òrgan de resolució
 • Lloc de presentació : Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar : Persona física o jurídica
 • Normativa legal
  • Títol IV de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
  • Art. 124 del Decret 112/2010, de 31 d'agost , pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
  • Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
 • Preu / taxes

  - Tramitació del procediment de comprovació de Comunicació d'activitat recreativa /       
  espectacles  s/ art. 124 Reglament Llei d'espectacles i act. Recreatives).

  449,13 €

  La taxa corresponent als residus comercials de l'exercici, s'ingressarà en el mateix moment que s'ingressa la taxa per l'inici de l'activitat.

Com es fa

 • Documentació necessària per a la formalització de la Comunicació prèvia d'obertura d'activitats recreatives .

  Cal presentar al Registre de l'Ajuntament la documentació següent:

  En el mateix model d'instància es troba relacionada la documentació complementària que cal presentar, sense la qual no es podrà considerar formalitzada la Comunicació:

  • Sol.licitud de comunicació prèvia d'obertura d'activitat recreativa.
  • La descripció de l'activitat mitjançant un projecte bàsic que ha de tenir el contingut mínim segons Annex 1 (2 còpies en suport paper i 1 en suport informàtic)
  • Declaració responsable per signar pel tècnic i titular.
  • Declaració responsable d'obres i serveis
  • Declaració responsable que l'establiment o activitat compleix els requisits establerts en el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el reglament d'espectacles públics i activitats recreatives (Model 4)
  • Declaració responsable relativa a la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil segons preveu el decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el reglament d'espectacles públics i activitats recreatives (Model 5)

Documents


Accions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet