COMUNICACIÓ PRÈVIA D'HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC

Aquelles persones que, essent propietàries d’un habitatge, en cedeixen l’ús a tercers en condicions d’immediata disponibilitat per a una estada de temporada, en règim de lloguer o sota qualsevol altra forma que impliqui contraprestació econòmica, han de comunicar-ho prèviament a l’administració.Característiques

REQUERIMENTS

  • Cal que l’habitatge disposi de cèdula d’habitabilitat o bé de llicència de primera ocupació (si és el cas)
  • Cal facilitar als usuaris, veïns i administracions competents un telèfon de contacte, propi o d’una tercera persona, que pugui atendre de manera immediata comunicacions relatives a l’activitat d’habitatge d’ús turístic.
  • Cal disposar d’un servei d’assistència i manteniment de l’habitatge
  • L’habitatge ha de tenir a disposició de les persones usuàries fulls oficials de reclamació
  • Cal exhibir en un lloc visible i fàcilment copsable, a l’interior de l’habitatge:
    • Rètol informatiu de la disponibilitat de fulls de reclamació/denúncia
    • Còpia de l’habilitació (llicència)

Unitat tramitadora : Turisme

Preu / taxes : Ordenança fiscal núm. 10: Article 5, A) d) Tramitació d'autoritzacions, traspassos, concessions o similars, no inclosos a altres epígrafs.... 78,69 € per habitatge.

Lloc de presentació : Registre d'entrada de l'Ajuntament

Destinatari, qui ho pot demanar : Persona física o jurídica


Com es fa

PROCEDIMENT
 
1. Omplir i signar el full de sol·licitud i la declaració responsable
2. Adjuntar la documentació indicada al model de comunicació d'aquest tràmit.

Notes: 
- S’ha de comunicar a l’ajuntament qualsevol variació en les dades que indiqueu a la sol.licitud.

TEMPS DE RESOLUCIÓ

Un cop comunicat l’inici de l’activitat, aquesta pot exercir-se

SILENCI ADMINISTRATIU

Positiu 
 

  • Observacions : Les persones propietàries o, en el seu cas, les persones intermediàries han de registrar les persones usuàries allotjades i remetre a la Direcció General de la Policia, per mitjans telemàtics, la informació relativa a l’estada de les persones que s’hi allotgen, d’acord amb la normativa de seguretat ciutadana aplicable,

 


Més informació sobre l'Impost sobre les estades en establiments turístics (Generalitat de Catalunya)

Més informació sobre la quota tributària, presentació i ingrés, obligats tributaris, meritació i exigibilitat (e-tributs)Accions del document