COMUNICACIÓ PRÈVIA D'HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC

Tenen la consideració d’habitatges d’ús turístic aquells que són cedits pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, i a canvi de contraprestació econòmica, per a una estada de temporada, en condicions d’immediata disponibilitat.

 


Característiques

 

Unitat tramitadora : Turisme

Lloc de presentació : Registre d'entrada de l'Ajuntament

Destinatari, qui ho pot demanar : Persona física o jurídica

Normativa legal: Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic.

Preu / taxes: 78,69 € per habitatge.

Requisits:

Els habitatges d’ús turístic han de disposar de la cèdula d’habitabilitat i complir en tot moment les condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges. Els habitatges no poden ser ocupats amb més places que les indicades a la cèdula.

 Els habitatges han d’estar suficientment moblats i dotats dels aparells i estris necessaris per a la seva ocupació immediata, amb la finalitat de prestar un servei d’allotjament correcte en relació amb la totalitat de places que disposin, tot en perfecte estat d’higiene.

 El propietari o propietària de l’habitatge, o la persona gestora en qui delegui, ha de facilitar a persones usuàries i veïns el telèfon per atendre i resoldre de manera immediata consultes i incidències relatives a l’activitat d’habitatge d’ús turístic.

El propietari o propietària o la persona gestora en qui delegui, ha de garantir un servei d’assistència i manteniment de l’habitatge

 


Com es fa

 

Els habitatges d’ús turístic requereixen la corresponent comunicació prèvia d’inici d’activitat davant l’ajuntament competent, subscrita pel propietari i també, si escau, per la persona física o jurídica gestora a qui prèviament el propietari hagi encomanat la gestió de l’habitatge en qüestió.

PROCEDIMENT:

Presentar al Registre d'entrada de l'Ajuntament una instància acompanyada del document de comunicació prèvia i la declaració responsable del compliment dels requisits d'habitatge d'ús turístic.

Al document de comunicació prèvia s'han fer constar obligatòriament:

Les dades de l'habitatge i la seva capacitat legal màxima

Les dades del propietari o propietaria

El número de telèfon per atendre de manera immediata comunicacions relatives a l'activitat d'habitatge d'us turístic.

La identificació de l'empresa d'assistència i manteniment de l'habitatge

La declaració responsable s'ha de presentar degudament omplerta i signada.

Observacions: Un cop registrat l'habitatge, s’haurà de comunicar a l’ajuntament qualsevol variació en les dades que indiqueu a la sol.licitud (transmissió de la propietat, etc..)

Termini de resolució:

Un cop comunicat l’inici de l’activitat, aquesta pot exercir-se,excepte que l’administració l’adverteixi que la comunicació no reuneixi els requisits exigits.

La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol de les dades que han de constar en la comunicació prèvia, d’acord amb els apartats 2 i 3, com també la no-presentació d’aquesta, determinen la impossibilitat d’exercir l’activitat afectada des del moment en què es tingui constància d’aquests fets, sens perjudici de les responsabilitats que puguin derivar-se, de conformitat amb el que preveu l’article 38 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en tot el seu abast.

OBTENCIÓ DEL NÚMERO DE REGISTRE

Els habitatges d’ús turístic s’inscriuen en el Registre de Turisme de Catalunya. A aquests efectes, l'ajuntament tramet a l’Administració de la Generalitat de Catalunya les altes, baixes i modificacions de dades dels habitatges d’ús turístic situats en el seu terme municipal.

Un cop finalitzi la tramitació, la Generalitat de Catalunya li farà arribar el Document acreditatiu de la inscripció del HUT a l’RTC.

En cas de persones físiques és recomanable que indiquin un correu electrònic de contacte per a què puguin rebre el Document acreditatiu de la inscripció a l’RTC en format electrònic. 

Les persones jurídiques titulars d’un HUT estan obligades a rebre notificacions i comunicacions electròniques per part de l’Administració. A aquest efecte s'hauran de donar d'alta a la Carpeta electrònica de l'oficina virtual de tràmits de la Generalitat. Trobareu informació sobre com s’accedeix a la Carpeta electrònica en la secció Com tramitar en línia.

ALTRES

El propietari i propietària, o la persona gestora en qui delegui ha de liquidar a l'Agència tributària de Catalunya, de manera semestral, l'impost sobre estades en establiments turístics.

El propietari i propietària, o la persona gestora en qui delegui ha de remetre a la Direcció General de la Policia la informació relativa a l’estada de les persones que s’hi allotgen, d’acord amb la normativa de seguretat ciutadana aplicable. 
Accions del document